ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร  จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต สำหรับหัวหน้างาน

(Industrial Psychology for Smart Supervisor)

หลักการและเหตุผล

          การบูรณาการต่อยอดให้เหมาะกับบริบทขององค์กร การแสวงหาความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ นั้น ต้องเริ่มต้นจากตนเอง สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ (ความฉลาดทางอารมณ์ : EQ) และทาการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล และองค์กรอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าใจเหตุแห่งพฤติกรรมของบุคคล และองค์กร

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป้าประสงค์เดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและนำไปปรับใช้ปรับตัวเข้าหากันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เข้าใจ หลักการ ความสำคัญและประโยชน์ของจิตวิทยาอุตสาหกรรม

2. รู้และเข้าใจ เทคนิค การศึกษาพฤติกรรม เพื่อเข้าใจเหตุแห่งพฤติกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กร

3. นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต ลดความขัดแย้งที่ไม่ก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 1. จิตวิทยาอุตสาหกรรม

- นิยาม ความสำคัญและประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิต

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานอุตสาหกรรม และผลผลิต

2. สมรรถนะในการทำงาน  

- องค์ประกอบของสมรรถนะ

- ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการทางาน

3. การรับรู้ การเรียนรู้ กับพฤติกรรมและสมรรถนะในการทำงาน

- การรับรู้เป็นตัวกาหนดพฤติกรรม

- การรับรู้และการเรียนรู้

4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน และผลต่อพฤติกรรมในการทำงาน

- ด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจ

 

5. เจตคติ ค่านิยม และความพึงพอใจ/ความผูกพันในงาน

- การสร้างเจตคติที่ดีต่องาน

6. ทีมงาน กุญแจสู่ความสำเร็จขององค์กร

- กลุ่มงานกับทีมงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้า ทุกระดับ หน่วยงาน ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต/บริการ

- MR/QMR กลาง และหน่วยงาน

- วิศวกร ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ และพนักงานที่สนใจ

วิธีการอบรมสัมมนา

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ วีดีทัศน์ 30%

- กรณีศึกษา, เกมส์ศึกษา 70%

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

 

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน