ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

หลักสูตร การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

หลักสูตร การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

(Overall Equipment Effectiveness: OEE)

หลักการและเหตุผล

เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต นับเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญ และมีราคาสูง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มีความคุ้มค่าสูงสุด จำเป็นต้องมีการวัดค่า และติดตามวัดผลการปรับปรุง ซึ่ง OEE นับเป็นดัชนีการวัดค่าที่สำคัญตัวหนึ่ง ที่ครอบคลุมความสูญเสียต่างๆของเครื่องจักรครบทั้ง 7 ประการ ทำให้เห็นประสิทธิผลที่ชัดเจนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้ง 3 ด้าน คือ อัตราเวลาที่เครื่องเดินได้ อัตราสมรรถนะ และอัตราคุณภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรให้สูงขึ้นได้อีกทาง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสูญเสียของเครื่องจักร 7 ประการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถคำนวณ และวิเคราะห์ค่า OEE ได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการและแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม OEE

เนื้อหาหลักสูตร

- หลักการพื้นฐานของ TPM

- ความสูญเสียหลัก 16 ประการ

- ความสูญเสียของเครื่องจักร (Machine Losses)

- การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (OEE)
                    * การคำนวณค่าอัตราเวลาที่เครื่องเดินได้ (Availability)
                    * การคำนวณค่าอัตราสมรรถนะ (Performance)
                    * การคำนวณค่าอัตราคุณภาพ (Quality Rate)

- เทคนิคการเก็บข้อมูล A,P,Q และการแปลความหมาย ค่า OEE

- การวัดและวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ OEE

- 10 ขั้นตอนในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มค่าOEE

- Workshop กรณีศึกษา Q&A

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา และ จำนวนผู้เข้าอบรม
ระยะเวลา 1 วัน 09.00-16.00น. จำนวนผู้เข้าสัมมนา 25-30 คน /รุ่น

รูปแบบการบรรยาย
บรรยายเนื้อหา 60% กิจกรรม /workshop 40% (รูปแบบการบรรยายสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ได้จริงมากที่สุด)

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน