ติดต่อสอบถาม

การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม

การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม

หลักสูตร : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม

Total cost reduction Awareness

 

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนในการทำงาน เพื่อให้สามารถทำกำไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการทำงาน โดยการสร้างจิตสำนึกของการประหยัดและใช้กิจกรรมคุณภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลดต้นทุนการทำงานให้กับองค์กร ซึ่งมีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ หากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการทำงาน ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

           เทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในการบริหารงาน Muda หรือความสูญเปล่า อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย การปรับเปลี่ยน การทำใหม่ และการถกเถียง

          หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน โดยเป็นการลดต้นทุนการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามหลัก 4M (Man/ Machine/ Method/ Materials) อย่างง่าย  และพนักงานในทุกระดับจะได้ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการลดต้นทุนการทำงาน ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการทำงาน อย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
  5. เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
  6. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
  7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

1. หลักการดำเนินธุรกิจและงานบริการในปัจจุบัน

2. งานและการสร้างผลงาน คืออะไร

3. “กำไร” ขององค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งใด

4. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “ต้นทุน”

5. รูปแบบของต้นทุนในการทำงาน

          -ต้นทุนคงที่

          -ต้นทุนแปรผัน

6. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “ความสูญเสีย”

7.ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “7+1 Wastes’

8. “คุณภาพ” กับความอยู่รอดขององค์กร

9. การทำงานด้วยความรอบคอบและเป็นมืออาชีพ เพื่อลดความสูญเสีย

9. การประยุกต์ใช้กิจกรรมในองค์กร เพื่อลดต้นทุน

10. เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน

11. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ

Work Shop1 “ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความสูญเสียในการทำงาน”

Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”

Work Shop3 “มาสร้างเป้าหมายการลดต้นทุนด้วยการทำงานเป็นทีม”

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

  1. การบรรยาย                         50 %
  2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
  3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์       10 %


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

          2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการขจัดความสูยเปล่า ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

          4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          5.ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการทำกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตในองค์กรมากขึ้น

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน