ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

(Data Analytics and Data Visualization)

อ.บรรพต เทพฤทธิ์

ในปัจจุบันในโลกที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดหนึ่งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรงและในหลายอุตสาหกรรมต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถด้านนี้เพื่อไปพัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจคือ ด้าน “Big Data”อันเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญ

Data Visualization คือ การนำข้อมูลหรือ Data ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบที่มองเห็นและทำความเข้าใจได้ด้วยตา เช่น แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ กราฟแสดงเทรนด์ ตาราง วิดีโอ อินโฟกราฟิก (Infographic) แดชบอร์ด (dashboard) ฯลฯ

จุดประสงค์สำคัญของการทำ Data Visualization คือ การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย ผู้อ่านข้อมูลสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าตัวชิ้นงาน (media) ต้องการสื่อสารอะไร ชี้จุดสำคัญของเนื้อหา และชี้ Insight ข้อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน ช่วยให้สังเกตเห็นจุดที่น่าสนใจของข้อมูลได้ง่ายขึ้น ฯลฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis)

2. เพื่อฝึกตั้งคำถามเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการนำเสนอผลงาน

3. เพื่อฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมนำไปวิเคราะห์

4. เพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติ และนำไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights)

5. เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล

6. เพื่อฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

เนื้อหาหลักสูตร

1.การสร้างความตระหนักในเรื่อง “การนำเสนอ”

2.องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ

3.การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง4. การแสดงข้อมูลด้วยภาพคืออะไร

5. เหตุใดการแสดงข้อมูลด้วยภาพจึงมีความสำคัญ

6. องค์ประกอบของการแสดงข้อมูลด้วยภาพมีอะไรบ้าง

7. ขั้นตอนในกระบวนการแสดงข้อมูลด้วยภาพมีอะไรบ้าง

8. เทคนิคประเภทต่างๆ ในการแสดงข้อมูลด้วยภาพมีอะไรบ้าง

9. อะไรคือความท้าทายในการแสดงข้อมูลด้วยภาพ

10. ทำความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ความสำคัญของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  11. การเลือกประเภทของการจัดการข้อมูลเพื่อการนำเสนอ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 6 ชั่วโมง  09.00-16.00น.

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

รูปแบบการบรรยาย
บรรยายเนื้อหา 60% กิจกรรม /workshop 40% 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน