ติดต่อสอบถาม

CQI-17 Special Process: Electronic Assembly Manufacturing-Soldering 2nd edition

CQI-17 Special Process: Electronic Assembly Manufacturing-Soldering 2nd edition

หลักการและเหตุผล

CQI-17 Special Process: Electronic Assembly Manufacturing - Soldering System Assessment (EAM-SSA) 2nd edition ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดย AIAG เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2021โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการประเมินระบบบริหารคุณภาพที่ดีขึ้นในองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมการบัดกรีตะกั่ว (Soldering) สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ทางองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของ CQI-17

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ CQI-17
  2. เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประเมินตามข้อกำหนด CQI-17

ตัวอย่างหัวข้อการอบรม ( 2 วัน)

  • ประวัติความเป็นมาของมาตรฐาน CQI-17
  • หลักการตรวจประเมินตามวิธีการของ CQI-17
  • คุณสมบัติของผู้ประเมินของ CQI-17
  • ข้อกำหนดของมาตรฐาน CQI-17

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน