ติดต่อสอบถาม

การจัดการคลังสินค้า First-in/First-out (FIFO)

การจัดการคลังสินค้า First-in/First-out (FIFO)

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า First-in/First-out (FIFO)

หลักการและเหตุผล

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องFirst In First Out (FIFO) หรือ ‘การเข้าก่อนออกก่อน’ คือวิธีจัดการและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ FIFO หมายถึงการนำสินค้าที่เข้าคลังก่อนมารีบใช้งานและหมุนเวียนก่อน เพื่อลดความเสื่อมสภาพและรักษามูลค่าของสินทรัพย์โดยรวม จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริงการบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้า First-in/First-out (FIFO)
 2. ไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการโต้ตอบ  และตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ ด้วยแนวคิดการจัดการคลังสินค้า First-in/First-out (FIFO)
 4. การออกแบบการ FIFO และระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการนำมาบริหารและจัดการคลังสินค้าที่เป็นสากล

หัวข้อการอบรม

 1. การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า
 2. การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ
 3. การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ
 4. ระบบ FIFO คืออะไร
 5. หลักในการใช้ FIFO ในการบริหารจัดการคลังสินค้า
 6. ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า
 7. ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง
 8. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่
 9. ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ที่ใช้ FIFO ในการจัดการสินค้าคงคลัง
 10. ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่ใช้ FIFO mที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

Workshop 1 เทคนิคการเขียนเส้นทางการไหลของสินค้าคงคลังเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. แนวคิดความสูญเปล่าประเภทต่างๆ จากการรเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK)
 • การค้นหาปัญหาและสาเหตุ
 • การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ
 • แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  1. การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า
  2. การจัดเก็บสินค้าคงคลังแบบต่างๆ

Workshop 2 การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

 1. กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS
 2. หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า
 3. การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า
 4. บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)
 5. เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า
 6. การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล
 7. การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
 8. ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

Workshop 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

 1. สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

 

ระยะเวลาอบรม

- 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน