ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การบริหารการผลิตและเพิ่มผลิตภาพสำหรับ วิศวกรและช่างเทคนิค

หลักสูตร การบริหารการผลิตและเพิ่มผลิตภาพสำหรับ วิศวกรและช่างเทคนิค

หลักสูตร การบริหารการผลิตและเพิ่มผลิตภาพสำหรับ วิศวกรและช่างเทคนิค

(Production Management and Productivity Improvement Principle for technicians and engineers)

หลักการและเหตุผล

 การผลิตสินค้า (Transformation) ของหน่วยงานผลิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัยการผลิตอย่างน้อยประกอบไปด้วยปัจจัย 5M+IE+IM (5M : Man, Machine, Material/Information, Method, Measurement + Working Environment +Management) ซึ่งปัจจัยในการดำเนินการผลิตที่สำคัญเช่น อาคารสถานที่ รูปแบบ ข้อกำหนดด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ กรรมวิธีการผลิต การตรวจวัดทดสอบ สาธารณูปโภค เป็นต้น ล้วนเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานที่มีวิศวกรและช่างเทคนิคเป็นแกนหลักสำคัญ(หน่วยงานโครงการใหม่ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต วิศวกรรมวิธีการ การรับประกันคุณภาพ งานติดตั้ง/บริการและงานซ่อมบำรุงรักษา ) ซึ่งถ้าหน่วยงานที่มีวิศวกรและช่างเทคนิคเป็นหลักเหล่านี้เข้าใจเป้าประสงค์ขององค์กร ยอมรับและนำมากำหนดเป้าประสงค์ของหน่วยงานและบทบาทของตนเองและสามารถบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ ให้มีการเคลื่อนที่อย่างลื่นไหล (Flow/Lean Office) ก็ย่อมทาให้การดาเนินการผลิตลื่นไหลด้วย (Flow/Lean Manufacturing) เป็นที่มาของผลการประกอบการที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดและมีขีดความสามารถในการแข่งขันและทากำไรที่ทุกคนในองค์กรปรารถนา

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงพื้นฐานการดำเนินการของธุรกิจการผลิตสินค้า (Supply Chain    Management)

2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่มีวิศวกรและช่างเทคนิคเป็นแกนหลักสำคัญกับความเสี่ยงต่อการไหลของงานในสายงานการผลิตและSupply Chain Management

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งองค์กร

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

  1. บริบทองค์กรการผลิตสินค้า

- ส่วนประกอบของบริบทองค์กร (ภายใน/ภายนอก)

- บริบทองค์กร (ภายใน) ที่สำคัญ หน่วยงานที่มีวิศวกร ช่างเทคนิคเป็นแกนหลักและผลต่อการดำเนินธุรกิจการผลิตสินค้า

2. ความต้องการ/ข้อตกลงลูกค้า

- ความต้องการ/ข้อตกลงลูกค้า 4 หรือ 5 องค์ประกอบในงานแต่ละชิ้น/อย่าง

- ประเภทของลูกค้าและใครคือลูกค้าของวิศวกรและช่างเทคนิค

3. รูปแบบของการดำเนินการธุรกิจการผลิตสินค้า

- แบ่งตามเวลาเริ่มต้น

- การดำเนินการผลิต ตามสั่ง

- การดำเนินการผลิต เผื่อขาย

- แบ่งตามรูปแบบการไหลของการผลิต

- แยกกิ่ง

- กระบวนการ

- ประกอบ

4. การดำเนินงานธุรกิจการผลิตสินค้า และการจัดการองค์กร

- กลุ่มงาน/ หน่วยงานในธุรกิจการผลิตสินค้า

- บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม/หน่วยงาน

- ปัจจัยการดำเนินการธุรกิจการผลิตที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบโดยวิศวกรและช่างเทคนิคกับการ  ไหลของงานในการดำเนินธุรกิจการผลิต ที่ได้ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

5. การจัดการของวิศวกรและช่างเทคนิค

- หมายถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไร

- การเคลื่อนที่ของปัจจัยและการไหลของงาน

- ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต

- 3 ขั้นตอนการจัดการของวงจรการจัดการ (PDCA)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา : วิศวกร ช่างเทคนิคและพนักงานทุกระดับ ในหน่วยงานที่มีงานวิศวกรรมและเทคนิคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

วิธีการอบรมสัมมนา : บรรยาย/ ยกตัวอย่าง /วิดิทัศน์ /Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

                          E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน