ติดต่อสอบถาม

การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC ที่มีประสิทธิภาพ

การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC ที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อ : การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC ที่มีประสิทธิภาพ

หลักการและแหตุผล

การทำกิจกรรมคุณภาพ QCC เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในหน้างานได้ การที่พนักงานมีความรู้แนวคิดในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงการ วางแผนในการปรับปรุงแก้ไข จะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นลดลงได้ ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตลง ทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐาน การทำงานให้ดีขึ้นจึงจำเป็นที่สมาชิกกลุ่มคิวซี ผู้นำกลุ่มคิวซี ผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและชี้แนะการทำกิจกรรมอย่างถูกต้อง สามารถกำหนดแผนในการดำเนินการ วิธีการปฏิบัติจริง การควบคุมการดำเนินงานและแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง

2. ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC

3. ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story

5. เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา Corrective & Preventive Action

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

þหลักการพื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

þปรัชญาพื้นฐาน และหลักการของการดำเนินกิจกรรม QCC

 • ประวัติความเป็นมา
 • หลักการพื้นฐาน

þแนวความคิดในการควบคุมคุณภาพ

Øการควบคุมและปรับปรุงในสถานที่ทำงาน

Øการทำกิจกรรมกลุ่มคิวซีเซอร์เคิล

Øวิธีดำเนินการกิจกรรมคิวซีเซอร์เคิล

Øกิจกรรมควบคุมและปรับปรุงสถานที่ทำงาน

Øมาตรฐานการทำงาน

Øเทคนิค QC

Øคิวซีสตอรี่(QC Story)

Øเครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ

Ø7 QC Tools

 • แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
 • แผนภูมิกราฟ (Graph)
 • แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
 • แผนผังสาเหตุและผล
 • แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
 • แผนภาพฮีสโตแกรม (Histogram)
 • แผนภูมิควบคุม

þ7 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 • ค้นหาปัญหา
 • นิยามปัญหา
 • วิเคราะห์สาเหตุ
 • กำหนดมาตรการตอบโต้
 • ติดตามผล
 • กำหนดเป็นมาตรฐาน
 • ค้นหาปัญหาใหม่
 • กรณีศึกษา

þPDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC

 • ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
 • ตัวอย่างกิจกรรม QCC

þปัญหาและอุปสรรคในการทำ QCC

þWorkshop กิจกรรมกลุ่ม QCC

þสรุป และถาม ตอบ

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน. 09.00-16.00น. (สามารถบรรยายออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Zoom)

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน