ติดต่อสอบถาม

การจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001-2015

การจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001-2015

หลักสูตร การจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001 2015

ปัจจุบันการสร้างและต่อยอดความรู้ในองค์กรถือได้ว่าเข้ามามีบทบาท ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานที่ทันต่อสภาวการณ์ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จากความสำคัญนี้  มาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้นำความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) มาเป็นข้อกำหนดหนึ่ง  ซึ่งกำหนดให้องค์กรมีการระบุ รวบรวมและใช้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ตรงตามข้อกำหนดและองค์กรบรรลุผลลัพธ์ในการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้​

        ดังนั้น องค์กรควรจะต้องให้ความสำคัญในการพิจารณากำหนดแนวทางที่เป็นระบบ ชัดเจนและง่ายในการระบุ รวบรวม จัดเก็บและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากรในองค์กร  ให้ปฎิบัติงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และสนันสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ 

  •   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ขององค์กรตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015​
  •   เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานขององค์กรเพื่อผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานได้ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี  ประสิทธิผลมากขึ้น​

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน ISO9001:2015​
  • ความหมายของความรู้องค์กร และวิธีการกำหนดความรู้องค์กร เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด​
  • Workshop การกำหนดความรู้องค์กร​
  • การเก็บ รวบรวม และการนำความรู้องค์กรไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์กร​
  • ตัวอย่าง และกรณีศึกษา Best Practices​
  • Workshop การกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมและนำองค์ความรู้ไปใช้​
  • สรุป ถาม–ตอบ

เหมาะสำหรับ

•ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักวิชาการ

•บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบคุณภาพ , KM

•บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

 

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน