ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน

(Power of Gemba for Entrepreneurial Supervisor)

หลักการและเหตุผล

          การกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น แต่การที่กลยุทธ์ด้านใดก็ตามที่ถูกกำหนดขึ้น โดยผู้บริหารจัดการ จะบรรลุได้นั้นอยู่ที่การดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การดำเนินการในระดับพื้นที่หน้างาน การปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตหรือบริการก็ตาม ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความตระหนักว่า ความสามารถ ของพื้นที่หน้างานคือ ความสามารถของหน่วยงานและบริษัทในการแข่งขันในธุรกิจ

ดังนั้น หัวหน้างานในฐานะนักบริหารจัดการที่ใกล้ชิดกับพื้นที่หน้างานมากที่สุด ควรรู้และเข้าใจการสร้างความแข็งแกร่งของพื้นที่หน้างานที่ตนเองรับผิดชอบและร่วมมือกับพื้นที่หน้างานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. รู้และความเข้าใจความสำคัญของการบริหารจัดการพื้นที่หน้างาน

2. รู้และความเข้าใจเทคนิค วิธี การสร้างพื้นที่หน้างานให้มีความแข็งแกร่งต่อเนื่องและยั่งยืน

3. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

1.การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่าง

2. กลยุทธ์มีความสำคัญ แต่สิ่งที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือ ความสามารถในการดำเนินการ

3. ความสามารถของพื้นที่หน้างาน คือ ความสามารถของการแข่งขันในธุรกิจ

- ความสามารถของการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

- ปัญหา 2 ชนิด

- การปรับปรุง 3 ระดับ

- การวัดความสามารถของพื้นที่หน้างาน

- ความสำเร็จของงานและไม่ก่อปัญหา

- ห่วงโซ่การทำงาน

- กำจัดกำแพงระหว่างบุคคล หน่วยงานและร้อยเรียงห่วงโซ่การทางานให้ลื่นไหล

- แลกเปลี่ยนข้อมูล และลืมความขัดแย้งเชิงความคิด

4. การบริหารแบบล่างขึ้นบน (Bottom up) กลไกการสร้างพื้นที่หน้างานที่แข็งแกร่ง

5. เปลี่ยนแปลงทัศนคติจาก “เสียเหงื่อ” มาเป็น “เกิดเชาว์ปัญญา”

6. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มากด้วยความสามารถ 5%

7. สร้าง “การทำให้มองเห็น” ให้เป็นระบบ

8. การจัดการองค์กรให้มีขนาดเล็กแบบ “มิโคชิ”

9. พลังแห่งความต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ทุกระดับและหน่วยงาน ทั้งอุตสาหกรรมผลิตและบริการ

2. วิศวกร ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ ทุกระดับและหน่วยงาน

วิธีการอบรมสัมมนา

บรรยาย ยกตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

 

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน