ติดต่อสอบถาม

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production System)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production System)

หลักสูตร ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production System)

หลักการและเหตุผล
               ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมมีความต้องการที่จะเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรของตน ซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันนั้นการที่องค์กรสามารถที่จะเพิ่มผลกำไรได้ดีที่สุด คือการลดต้นทุนการผลิต แต่การลดต้นทุนที่ดีที่สุดคือการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนั้น หลายองค์กรที่ยังขาดความเข้าใจในความสูญเปล่าต่างๆหรืออีกนัยหนึ่ง คือมองข้ามความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นหรือมองเห็นเป็นเรื่องปกติ การที่องค์กรสามารถกำจัดความสูญเปล่าได้นั้นจะเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรการผลิตสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายพื้นฐานของการผลิตได้ อาทิเช่น ผลิตภาพ คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่ตรงเวลา นอกจากการกำจัดความสูญเปล่าจะมีผลทำให้เกิดต้นทุนที่ต่ำลงแล้ว ยังสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิต และการแข่งขันทางตลาดที่สูงขึ้นอีกด้วย Lean Production System เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาความสูญเปล่าให้ปรากฏชัดเจน  และดำเนินการทำให้ความสูญเปล่าเหล่านั้นลดลงจนหมดไปในที่สุด      

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรมเข้าใจความหมาย ,ประโยชน์และแนวทางการประยุกต์ใช้  Lean Production System
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ สายธารแห่งคุณค่า (VSM) เพื่อค้นหาความสูญเปล่า
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ แนวทางการกำจัดความสูญเปล่าด้วย Lean Production System

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

 • ประวัติและแนวคิดและหลักการของ Lean Production System
 • VA & NVA กับ ความสูญเปล่า 7 ประการ
 • โมเดล Lean Production System และกิจกรรม 2 เสาหลักของ Lean
  • Just In Time
  • Jidoka
  • กระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง
  • การผลิตแบบดึง ระบบซุปเปอร์มาเก็ต  KANBAN
  • ระดับของการผลิต
  • การจัดการหลายกระบวนการ,พนักงานที่มีทักษะหลากหลาย
  • มาตรฐานการทำงาน Standardized work
  • การควบคุมด้วยการมองเห็น
  • กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • Workshop VSM ปัจจุบันและอนาคต
 • Q&A

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน