ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

หลักสูตร เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

หลักการและเหตุผล

การควบคุมคุณภาพสำหรับการผลิตจำเป็นต้องมีการตรวจสินค้าในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ การตรวจสอบถือว่าเป็นต้นทุนคุณภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งบริษัทต้องแบกรับภาระนี้ การลดปริมาณการตรวจสอบจึงเป็นหนทางหนึ่งในการลดค่าใช้จ่าย

               หลักสูตรเทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยระดับคุณภาพสินค้ายังคงเดิม และต้นทุนการตรวจสอบที่เหมาะสม โดยใช้ตาราง ANSI/ASQ Z1.4-2003 / Z1.9-2003  ในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยใช้ ตาราง ANSI/ASQ Z1.4-2003  สำหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยใช้ ตาราง ANSI/ASQ Z1.9-2003  สำหรับข้อมูลแบบแปรผัน

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

 • ประเภทการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการยอมรับ ความหมายและหลักการของการชักตัวอย่าง
 • ประเภทของแผนสำหรับการตรวจสอบสำหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data)
 1. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดียว
 2. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่
 3. แผนการชักสิ่งตัวตัวอย่างหลายเชิง
 4. กฎการสับเปลี่ยนระดับการตรวจสอบ
 5. C = 0 SAMPLING PLANS ASSOCIATED AQL
 • ประเภทของแผนสำหรับการตรวจสอบสำหรับข้อมูลแปรผัน (Variable Data)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

พนักงาน หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน