ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน

(Problem Analysis & Solving Technique in Workplace)

หลักการและเหตุผล

ในการผลิตสินค้า/บริการ ผลผลิตไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านชนิด ปริมาณ คุณภาพ ต้นทุนการส่งมอบ ความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อมก็ตาม เป็นผลลัพธ์ของการกระทำของคนที่รับผิดชอบโดยตรงคือพนักงานหน้างาน (Operators หรือ Workers) และหัวหน้างานโดยตรง (Leader, Foreman, Supervisor) ซึ่งคนสองกลุ่มนี้เป็นผู้สัมผัสและใกล้ชิดกับปัญหาหน้างานมากที่สุด ถ้าคนสองกลุ่มนี้เข้าใจเทคนิคการค้นหา การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหาด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกระบวนการ จะทาให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตเป็นผลบวก แต่ถ้าคนสองกลุ่มขาดความรู้และความเข้าใจก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก

การค้นหา วิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหาที่หน้างานอย่างเป็นกระบวนการสามารถเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้เทคนิค ฝึกฝนและหาประสบการณ์ด้วยความตั้งใจซึ่งจะทาให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถที่จะนำเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบและจะยังผลให้การทำงานในกระบวนการผลิตลื่นไหลสอดคล้องข้อตกลงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและทำกำไรขององค์การ

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  • รู้และเข้าใจเทคนิคการค้นหา วิเคราะห์สาเหตุและการแก้ปัญหาที่หน้างานในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ
  • ฝึกการค้นหา วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา
  • สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการค้นหา วิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

วันแรก

  • หลักการ แนวคิด กระบวนการ การวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาที่หน้างาน

o ปัญหา ความหมาย ประเภท ผู้รับผิดชอบและการสื่อสารปัญหา (Horenso)

o แหล่งของปัญหาในมุมมอง ห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการเดี่ยว

o กระบวนการตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับป้องกันการเกิดซ้า

o การคิดวิเคราะห์ ความหมาย ความส้าคัญและกับดัก (Trap)

  • เทคนิครากฐาน การคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหา

o ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ

o พลังการคิดบวก จิตสำนึก 3Cและกลยุทธ์การผลิตความคิด

o การวิเคราะห์หาสาเหตุด้วย 5W3H และตัดสินใจปรับปรุงด้วย ECRS

o การถามทำไม 5 ครั้งการวิเคราะห์หารากของสาเหตุ เพื่อก้าหนดมาตรการการแก้ปัญหา

วันที่สอง ฝึกปฏิบัติร่วมกับวิทยากร (Workshop)

  • เครื่องมือหลักที่ใช้ในผลิตการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

o แผนภูมิก้างปลา/ เหตุและผล

o แผนภูมิวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการและเวลา (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ)

o แผนผังต้นไม้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา :  

  • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกระดับ และหน่วยงาน
  • วิศวกร ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ (Staff)
  • ผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานทุกระดับและหน่วยงาน

วิธีการอบรมสัมมนา :  บรรยาย /ยกตัวอย่าง /วิดิทัศน์ /Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

                          E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน