ติดต่อสอบถาม

การดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

การดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร การดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

หลักการและแหตุผล

การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเครื่องจักรและเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นคู่แข่งกัน สามารถที่จะหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นสิ่งที่จะประกันว่าบริษัทไหนจะอยู่รอดและเจริญเติบโตรุดหน้ากว่าบริษัทไหน จึงอยู่ที่ว่า “คนของใครมีคุณภาพมากกว่ากัน” และมีความสามารถที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลง
   กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นพื้นฐานของกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในองค์กร
2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม 5 ส

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร


 •         - ความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
          - แนวคิดของ 5S Model Concept และแนวคิดการทำ ส แต่ละตัว
          - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในองค์กร
  การดำเนินกิจกรรม 5ส
          - จุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการที่ได้จากกิจกรรม 5ส
          - ใครคือผู้เกี่ยวข้องในการทำ 5 ส ในองค์กร
          - การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการ                       
          - ขั้นตอนการแบ่งโซน 5ส บริษัท และการจัดโซนย่อย
          - ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน 3ส
          - การทำ  Big Cleaning Day และกลยุทธ์ป้ายแดง
          - ขั้นตอนการทำความสะอาดประจำวัน/สัปดาห์
          - หลักการและแนวคิดการรักษาและการปรับปรุง5ส โดย Small Group

        Activity KAIZEN
        - Visual Control for 5S Activity
        - การตรวจประเมินและการประชุมทบทวนกิจกรรม 5

- Q & A

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจ

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน