ติดต่อสอบถาม

การควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ

การควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ

การควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ

 

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “การควบคุมคุณภาพ” เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ จะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกด้วย

นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทำงาน หากพนักงานได้เข้าใจกับความหมายของ “การควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ” อย่างแท้จริงและรู้ถึงเทคนิควิธีการเทคนิคการควบคุมคุณภาพในงานของตัวเองได้อย่างเข้าใจแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต  ลดปัญหาความเสียหาย  ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข  การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

         หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของ “การควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ” อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดี เพื่อเสริมสร้างให้บรรยากาศในการทำงานให้มีความสุขและเกิดคุณภาพงาน คุณภาพคน และองค์กรในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

-เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ

-เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นมีรูปแบบ

-เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักใน         การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้หลักการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของทางบริษัทต่อไป

 

 

 

หัวข้อการอบรม

1.ปัจจัยที่สำคัญของระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

2.ปัญหาคุณภาพในการทำงาน

3. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”
4. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับการ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ
5. คุณภาพสำหรับ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก”
6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันแปรในกระบวนการผลิต
7. การบริหารคุณภาพและขั้นตอนการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
8.ผลเสียของการขาดจิตสำนึกด้านการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 

         -ผลกระทบต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน

         -ผลกระทบต่อตัวหน่วยงาน

            -ผลกระทบต่อองค์กร

9.การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบ ด้วยหลัก PDCA

 Work Shop1 “เราคือใคร?” (ละลายพฤติกรรมสร้างการทำงานเป็นทีม)

10. คุณภาพที่ดีส่งผลต่อองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน

Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”

Work Shop3 “การแก้ไขปัญหาคุณภาพด้วยการทำงานเป็นทีม” ที่ทุกคนมีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการสัมมนา

  1. การบรรยาย                                       45 %
  2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม        45%
  3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์            10 %

 

 


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

            2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของจิตสำนึกคุณภาพ ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

            4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

            5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน