ติดต่อสอบถาม

การออกแบบการทดลอง (DOE) โดยโปรแกรม Minitab

การออกแบบการทดลอง (DOE) โดยโปรแกรม Minitab

การออกแบบการทดลอง (DOE) โดยโปรแกรม Minitab

หลักการและเหตุผล

การควบคุมกระบวนการที่แม่นยำ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และลดต้นทุนการผลิตได้มาก ดังนั้นจึงมีการนำเทคนิคการออกแบบการทดลองหรือ Design of Experiments (DOE) ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่ช่วยให้ผู้ออกแบบการผลิต สามารถกำหนดการตั้งค่าของปัจจัยที่สำคัญและมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูง

ในการออกแบบการทดลอง จะมีคำนวณทางสถิติซึ่งมีความยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้มีผู้การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณขึ้นมาอำนวยความสะดวกหลากหลายโปรแกรม โดยหลักสูตรนี้ได้นำเสนอทฤษฎีของการออกแบบการทดลองร่วมกับการใช้โปรแกรม Minitab ประกอบการอบรม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  1. ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง (DOE)
  2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MiniTab สำหรับการออกแบบการทดลอง (DOE)

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

วันแรก

  1. ทฤษฎีของ Factorial Design และวิธีการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MiniTab พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
  2. Workshop DOE Full Factorial Design

วันสอง

  1. ทฤษฎีของ Fractional Factorial Design และวิธีการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MiniTab พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
  2. ทฤษฎีของ Mixed Level Full Factorial Designs และวิธีการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MiniTab พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
  3. Workshop DOE Fractional Factorial Design

วันสาม

  1. ทฤษฎีของ Move to the new location และวิธีการคำนวณ
  2. ทฤษฎีของ Respond Surface Methodology  และวิธีการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MiniTab พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
  3. Workshop RSM

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ทางด้านสถิติเบื้องต้น โดยเฉพาะความรู้ด้านการทดสอบสมมติฐาน

หมายเหตุ

การบรรยายประกอบการกรณีศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Minitab

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน