ติดต่อสอบถาม

การวางแผนและควบคุมการจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

การวางแผนและควบคุมการจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร”

(Purchasing Spare Parts Maintenance Planning and Control)

หลักการและเหตุผล

การควบคุมอะไหล่หรือ Spare Parts Control ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เหตุการณ์เครื่องจักรเสียที่รู้สาเหตุและวิธีแก้ไขต้องล้าช้าออกไปเนื่องจากไม่มีอะไหล่ที่จะนำมาใช้ได้ทันที เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่มาจากการควบคุมอะไหล่ที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้เกิด Downtime ของเครื่องจักรสูงขึ้น และมีค่า OEE (Overall Equipment Effectiveness) ต่ำโดยไม่จำเป็น และส่งผลให้กระบวนการผลิตและจัดส่งสินค้าไม่ทันเวลาตามที่ลูกค้ากำหนดได้ รวมถึงการวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรแบบปกป้อง (Preventive Maintenance) และแบบเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) ไม่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงต้นทุนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากเกิดเวลาความสูญเสีย (Losses time) ของเครื่องจักรที่มากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

         1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือ (Efficiency and Reliability) ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บ ที่มีประสิทธิภาพ

         2. สร้างความมั่นใจให้กับงาน Breakdown Maintenance และงาน Preventive Maintenance ว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อะไหล่เพื่อการซ่อม หรือเพื่อการบำรุงรักษา ต้องหาได้ในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุด

         3. ลดจำนวนอะไหล่คงคลังหรือ Spare Parts Inventory ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนจม เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ และเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ

         4. เพิ่มการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง

เครื่องจักร เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแบบ Digital Transformation

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การจำแนกประเภทของวัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา

   - อะไหล่หรืออุปกรณ์สาหรับความต้องการฉุกเฉินหรือฉับพลัน หรือ Breakdown Spare Parts

   - อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ต้องสารองไว้ตลอดเวลาในสต๊อก หรือ Reservation Spare Parts

   - อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่สามารถนามาใช้ซ้ำได้

   - เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษา (Maintenance Tools)

2. วิธีการสั่งซื้ออะไหล่    

    - การสั่งซื้อเฉพาะรายการตามเวลาที่ต้องการใช้ (Individual Order)

    - การสั่งซื้อเป็นงวดตามปกติ (Permanent Stock Method)

    - การสั่งซื้อแบบสัญญาพิเศษกับผู้ขาย (Special Contract Method)

3. การจำแนกประเภทของวัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา

4. ความหมายของค่า OEE และ Loss time ของเครื่องจักร

5. ขั้นตอนการจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การวางแผนการจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

7. ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดค่า Stock levels

    -  ปัจจัยที่ฝ่ายจัดซื้อต้องคำนึงถึงในการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่ควรมีในคลังสินค้า

     - การกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity)

     - การคำนวณหาจุด Re-order Point

     - การคำนวณหาปริมาณ Safety Stock หรือปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย

8. การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Requirement Planning)

9. สูตรการผลิต (Bill of Material: BOM) และ MRP (Material Requirement Planning)

10. การใช้ระบบ MRP (Material Requirement Planning) Module ในระบบ ERP (Enterprise

     Resource Planning)

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  ให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าวัสดุ วิศวกร

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน