ติดต่อสอบถาม

GD&T เทคนิคการอ่านแบบและการแปลสัญลักษณ์ในงานวิศวกรรม

GD&T เทคนิคการอ่านแบบและการแปลสัญลักษณ์ในงานวิศวกรรม

หลักสูตร GD&T เทคนิคการอ่านแบบและการแปลสัญลักษณ์ในงานวิศวกรรม”

 

หลักการและแหตุผล

การสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ต้องการเครื่องจักรที่สอดคล้องตามการทำงาน มีความแม่นยำตามที่กำหนด ประหยัดพลังงาน ทนทาน อายุเป็นไปตามการออกแบบ และราคาถูกที่สุด โดย Geometric Dimensioning and Tolerancing หรือ GD&T เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ซึ่ง GD&T มีการใช้งานในต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกาและยุโรปมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 ปี ดังนั้นหากต้องการออกแบบหรือผลิตเครื่องจักรกลจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่อง GD&T นี้ให้ถ่องแท้เสียก่อน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อความเข้าใจมาตรฐาน ISO 1101 และ ASME Y14.5-2018

2. เพื่อความเข้าใจเกณฑ์ความเผื่อทางขนาดและเรขาคณิตสําหรับการออกแบบและการวัด

3. สามารถคํานวณและวิเคราะห์เกณฑ์ความเผื่อทางขนาดและเรขาคณิตได้รายละเอียดเนื้อหาตาม

 

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายของ GD&T

2. ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด (เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ) และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต

3. ข้อดีของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต

4. หลักการของความเป็นอิสระ

5. นิยามของ ISO

6. การจําแนกประเภทและสัญลักษณ์สําหรับคุณลักษณะของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต

7. ทฤษฎีตําแหน่งที่แท้จริง (ค่าขนาดในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)

8. มาตรฐานอุตสาหกรรมสากลและ GD&T

9. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ

10. ทําความเข้าใจเกี่ยวกับ Datum

WORKSHOP : กิจกรรมสัมพันธ์ด้วย GD&T

 

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ หัวหน้างาน พนักงานของบริษัทและผู้ สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

 

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน