ติดต่อสอบถาม

การทดสอบสมมติฐาน โดยโปรแกรม Minitab

การทดสอบสมมติฐาน โดยโปรแกรม Minitab

หลักการและเหตุผล

สภาวการณ์การแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้ เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ไขปัญหา ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ ด้วยวิธีการทางสถิติและการทดสอบสมมติฐานถือเป็นหลักสำคัญสำหรับการพัฒนาขององค์กร เพราะการใช้วิธีทั่วไปอาจจะไม่สามารถหาคำตอบของปัญหาได้อย่างสมบูรณ์และเพียงพอ

ในการทดสอบสมมติฐานจะมีคำนวณทางสถิติซึ่งมีความยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้มีผู้การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณขึ้นมาอำนวยความสะดวกหลากหลายโปรแกรม โดยหลักสูตรนี้ได้นำเสนอทฤษฎีของการทดสอบสมมติฐานร่วมกับการใช้โปรแกรม MiniTab ประกอบการอบรม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการทดสอบสมมติฐาน (Test of Hypothesis)
 2. ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค ANOVA
 3. ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค Proportion Test, Chi-Square Test
 4. ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค สำหรับ Nonparametric Test (One -Sample Sign, One -Sample Wilcox, Kreskas -Wallis Test, Mood’s Median Test, Mann -Whitney Test)
 5. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MiniTab สำหรับการทดสอบสมมติฐาน

หัวข้อการอบรมและการสัมนา

วันแรก

 1. พื้นฐานทางสถิติทั่วไป และการทดสอบการแจกแจงปกติ (Normality Test) พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
 2. ทฤษฎีของการทดสอบสมมติฐาน และวิธีการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MiniTab พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
  • Power and Sample Size
  • z-Test (1-Sample z Test)
  • t-Test (1-Sample t Test, 2-Sampl t Test, Paired t Test)

วันสอง

 1. ทฤษฎีของ ANOVA และวิธีการคำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MiniTab พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
 • ANOVA : One-Way
 • ANOVA : Two-Way
 • Test for Equal Variances

วันสาม

 1. ทฤษฎีของ Transformation พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
 2. ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐานของข้อมูลที่มีการแจกแจงไม่เป็นแบบปกติ Nonparametric Test  และวิธีการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MiniTab พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
 3. ทฤษฎีของการทดสอบสมมติฐานของค่าสัดส่วน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

หัวหน้างาน วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปที่มีพื้นฐานด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพ

หมายเหตุ

การบรรยายประกอบการกรณีศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MinTab R.17

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน