ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานยุค AI และ IoT

หลักสูตร การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานยุค AI และ IoT

หลักสูตร การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานยุค AI และ IoT

(Mastering Management for Smart Supervisor)

“หัวหน้างาน...ควรศึกษาเทคโนโลยีให้ทันยุคปัจจุบัน เพื่อปรับตนเอง ทีมงาน ให้พร้อมและทันโลก-ทันเวลา”

หลักการและเหตุผล

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ก้าวกระโดดเมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสามครั้งที่ผ่านมาก่อให้เกิดการพลิกผันทางธุรกิจ ความคาดหวังของลูกค้าต่อสินค้า และบริการ ต้องรับรู้ วิเคราะห์ ตัดสินใจและสนองตอบอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) บิ๊กดาต้าเพื่อการตัดสินใจ(Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

ต่อการบริหารจัดการภายใน 1-5 ปี ข้างหน้านี้

หัวหน้างานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ทั้งสายการผลิตสนับสนุนการผลิตและบริหารทั่วไป นับว่ามีความสำคัญอย่างมากในฐานะตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะถ้าผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงย่อมไม่เกิด

สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มเทคโนโลยีแห่งยุคเครือข่ายอัจฉริยะกับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปรับตนเอง ทีมงาน และระบบงานให้พร้อมต่อการพลิกผัน ของการแข่งขันทางธุรกิจอันเนื่องจากเทคโนโลยี

3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปเผยแผ่ และประยุกต์ใช้ให้ทันต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยน อย่างรวดเร็ว

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวางแผนอนาคตในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีขององค์กรยุคใหม่โดยไม่วิตกกังวล

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

1. แรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหัวหน้างานยุคการเปลี่ยนสภาพ (Transformation) สู่ AI และ IoT

o บริบทการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ละครั้ง

o ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” ที่มีความรู้ทักษะสูง

2. ทักษะที่สำคัญต่อความสำเร็จของหัวหน้างานยุคการเปลี่ยนสภาพสู่ AI และ IoT

o องค์กรใหม่ยุคเครือข่ายอัจฉริยะ

o เทคโนโลยี หลักสู่การพลิกโลก

o การเพิ่มผลิตภาพขององค์กรกับเทคโนโลยีหลัก

3. ทักษะด้านกระบวนทัศน์และการจัดการแนวใหม่ของหัวหน้ายุค AI และ IoT

o ธุรกิจและความพลิกผัน ยุค AI และ IoT

o ความคาดหวังของลูกค้า ยุค AI และ IoT

o การจ้างงาน และการทดแทนแรงงาน

o ผลกระทบต่อทักษะฝีมือ

o การเรียนรู้ยุคใหม่

o จะพัฒนาคนอย่างไร ให้ปรับตัวได้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

o อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง

o บิ๊กดาต้า และการวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจ

4. ภาวะผู้นำยุคเครือข่ายข้ามโลก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค, เจ้าหน้าที่, ผู้จัดการ ทุกระดับ และหน่วยงาน

วิธีการอบรมสัมมนา

บรรยาย ยกตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน