ติดต่อสอบถาม

Process Audit VDA 6.3

Process Audit VDA 6.3

หลักสูตร Process Audit VDA 6.3 4th edition version 2023

หลักการและเหตุผล

VDA หรือ Verband der Automobilindustrie คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เช่น BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz เป็นต้น ซึ่งผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศเยอรมนี ได้นำ VDA 6.3 Process Audit มาใช้การตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับต่างๆ (Tier I, Tier II….) เพื่อประเมินความสามารถด้านกระบวนการผลิต และคาดหวังให้ผู้ส่งมอบได้นำ VDA 6.3 มาตรวจประเมินตนเองและตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับถัดไปด้วยเช่นกัน

ซึ่งในเดือน มกราคม 2023 ทาง VDA ได้มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเป็น VDA 6.3 4th edition โดยมีการพิจารณา Software, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อในการจัดซื้อ (P3, P4)  และ มีการปรับเปลี่ยนคำถามจาก 58 ข้อ เป็น 59 ข้อ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

ผู้เข้าอบรมทราบถึงภาพรวมกระบวนการทั้งหนดของการตรวจประเมินตาม VDA 6.3 4th edition 2023

 • การตีความข้อกำหนด P1 – P7 และการใช้แบบฟอร์มรายงาน
 • การระบุความเสี่ยงแผนภูมิเต่า และแนวทางการตรวจประเมิน Process Audit
 • เกณฑ์การให้คะแนน และการการลดระดับ

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

วันที่  1 เวลา 09.00-16.00น.

 • การเปลี่ยนแปลงของ VDA 6.3 3rd Edition เป็น 4th Edition
 • การตรวจประเมินเชิงกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Process Approach Audit)
 • ความเชื่อมโยง IATF16949:2016 กับ VDA 6.3
 • การตรวจประเมิน Potential Analysis (P1)

วันที่  2 เวลา 09.00-16.00น.

 • การตรวจประเมิน Potential Analysis P2-P7
 • สรุปรายงานการตรวจประเมิน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

 • ผู้ตรวจประเมินภายในองค์การ
 • ฝ่ายจัดซื้อ, วิศวกรด้านคุณภาพ, ด้านการผลิต และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน