ติดต่อสอบถาม

ลีน-ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มที่มีประสิทธิภาพ

ลีน-ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ลีน-ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มที่มีประสิทธิภาพ (Lean Kaizen for productivity Improvement)

หลักการและแหตุผล

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ประกอบกับ ลีน (LEAN) คือกระบวนการและแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกัน ก็ลดความสูญเปล่าที่ไม่จำเป็นออกไปด้วย ซึ่งถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กรต่างๆ ตลอดจนระบบการผลิตภายในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง แต่องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าจะนำแนวคิดแบบ Lean Management ไปใช้ในองค์กรได้อย่างไรจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้เทคนิคการทำลีนไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเป็นทวีคูณ

Lean kaizen เปรียบเสมือนเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตที่ใช้กรอบความคิดของ Lean Thinking ผสมผสานกับการปรับปรุงงานอย่างรวดเร็วของ Kaizen โดยใช้ Value Steam Management ในการค้นหาความสูญเปล่าและความสูญเสีย และปรับปรุงโดยใช้ Quick Easy Kaizen เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการทำลีน-ไคเซ็น ข้อเสนอแนะ และเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงการทำงาน
 • เพื่อให้ทราบเทคนิคการปรับปรุงงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
 • เพื่อให้ทราบหลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • แนวคิดความสูญเสียในงานผลิตและงานสนับสนุนการผลิต
 • ความสำคัญและหลักการพื้นฐานของ Lean Kaizen Thinking
 • Identify VA/NVA  8 Muda และ 6 Loss.
 • Process Flow Activity Diagram for process Value Analysis
 • Value Stream mapping for Lean Kaizen
 • A3 Problem solving Process – Step by step
 • Examples of A3 Report
 • เทคนิคการปรับปรุงงานจากจุดที่ค้นพบ พร้อมตัวอย่าง
 • หลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุง
 • How to perform a Kaizen event
 • Quick change over kaizen
 • Example of Quick change over kaizen
 • Lean kaizen improvement plan
 • Lean kaizen project case study
 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถาม ตอบ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน