ติดต่อสอบถาม

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)

หลักสูตรอบรม การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)
(Advance Product Quality Planning(APQP)

หลักการและเหตุผล :

ในการบริหารการผลิต  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่องค์กรดำเนินการผลิต และส่งมอบให้แก่ลูกค้า  ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ, ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และการส่งมอบตรงเวลา  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่ละรุ่นของผลิตภัณฑ์ (New products/New Project) อย่างเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

1. เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง”การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning : APQP ” อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่าน กระบวนการ APQP และท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าอื่นๆ

2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ APQP

หัวข้อเรียนรู้ :    หลักสูตร 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ( 6 ชม.)

• APQP คืออะไร

• ประโยชน์ของ APQP

• ความหมาย, จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์, ขั้นตอนของ APQP

• การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต

• การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน

• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

• การออกแบบและพัฒนากระบวนการ

• การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

• ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข

• กระบวนการทบทวนความเป็นไปได้และ Feasibility Review & Risk analysis

• การประยุกต์แนวทางของ APQP กับการเตรียมการสำหรับลูกค้าอื่น ๆ

• Work shop

รูปแบบการเรียนรู้ :

  • บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture)
  • กิจกรรมถาม-ตอบ (Question & Answer)
  • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Workshop & Experience Sharing)
  • กิจกรรมฝึกปฏิบัติการแบบกลุ่ม (Group Activity & Practices)

ระยะเวลา :  ระยะเวลา 1 วัน

ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. 

กลุ่มเป้าหมาย :  

พนักงานระดับหัวหน้างาน Line Leader หรือพนักงานในไลน์การผลิตที่ได้รับมอบหมาย     

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน