ติดต่อสอบถาม

5 ส.และ ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

5 ส.และ ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตร 5.และ ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

(5S & Kaizen for Efficiency improvement Organization Awareness)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงรวมทั้งอยู่ในสภาวะความถดถอยของเศรษฐกิจโลก กำไรเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้ องค์กรจะมีกำไรได้นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ รายได้และค่าใช้จ่าย ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอันจะนำมาซึ่งโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้องค์กรจำเป็นต้องคำนึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ไคเซ็น (Kaizen) ถือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจากได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (competitive advantage) และยังส่งเสริมพฤติกรรมการทำงาน (working behavior) ของผู้ปฏิบัติในทิศทางที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและตัวของผู้ปฏิบัติงานเองอย่างยั่งยืน

แต่การจะใช้ Kaizen ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จำเป็นต้องเริ่มจากกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5ส ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานทุกระบบ ในหลักสูตรนี้จึงเป็นการบูรณาการเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานง่ายๆ ทั้ง 2 อย่างนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

Øเพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ในการทำงาน

Øเพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

Øเพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส.และไคเซ็น ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ

Øเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
Øเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
Øเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

 เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

          2. 5ส.และไคเซ็นคืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
เนื้อหา โดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานของเครื่องมือทั้งสอง
           3. หลักการใช้ 5ส. และ KAIZEN ในพื้นที่การทำงาน
เนื้อหาโดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำ 5ส.และไคเซ็นมาประยุกต์ใช้รวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานในพื้นที่การทำงาน

4. ขั้นตอนและการประยุกต์ใช้ 5ส. และ KAIZEN ในพื้นที่การทำงาน
เนื้อหาโดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและการประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงาน
             5. เทคนิคในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน
เนื้อหา โดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทำการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดโดยใช้  5 why, Visualization (การทำให้มองเห็น), ECRS (การจัดระเบียบใหม่), 7 wastes analysis (การวิเคราะห์ความสูญเปล่า)

6. การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส และ KAIZEN ในพื้นที่การทำงาน

 เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสาร, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงที่หน้างาน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส. อย่างถูกต้อง

          2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

          4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

รูปแบบการสัมมนา

  1. การบรรยาย                          40 %
  2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    50%
  3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์        10 %

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน