ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique

หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique

หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique

หลักการและเหตุผล
การเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องขึ้นในระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปสู่การดำเนินการขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เทคนิคหนึ่งที่ทางอุตสาหกรรมยานยนต์นิยมใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็คือ การใช้เทคนิคของการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 8D Report , Why-Why Analysis Technique เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้แก้ไปแล้วกลับมาเกิดซ้ำาอีก อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อองค์กร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Technique, Cause and Effect Diagram.
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไข้ปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงทีมงาน New Model ของหน่วยงาน

หัวข้อการอบรม

               - ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปรกติ

               - ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา   (Corrective Action Process)

               - ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมอง ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

               - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดย 8D Report

                              D1 - คณะทำงานข้ามสายงาน (Use Team Approach)

                              D2 - ทำความเข้าใจกับปัญหาและลักษณะ/อาการปัญหา (Describe Problem)

                              D3- ปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหา (Implement and Verify Short Term Corrective Actions)

                              D4 - ชี้บ่งทุกสาเหตุที่เป็นไปได้ (Identify all Potential Causes)

                              D5 – กำหนดการปฏิบัติการแก้ไข ที่ดีที่สุด (Verify Corrective Actions)

                              D6 - ปฏิบัติการแก้ไขอย่างถาวรที่สาเหตุ (Implement Permanent Corrective Actions)

                              D7 - มาตรการการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)

                              D8 - แสดงความยินดีกับคณะทำงาน (Congratulate Your Team)

- หลักการ 5 GEN เพื่อการสำรวจสภาพปัญหา และการแก้ไข

-Why-Why analysis และเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่รากเหง้า

- Workshop , นำเสนอ , Q&A

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน