ติดต่อสอบถาม

กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Problem solving by data Analysis)

กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Problem solving by data Analysis)

หลักสูตร “กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล”

(Problem solving by data Analysis)

หลักการและเหตุผล

"ปัญหา" เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันกับทุกคน แต่การจะเข้าใจหลักการและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี ปัญหาที่เกิดจากงาน กับ ปัญหาที่เกิดจากคน ก็จะใช้วิธีแก้กันคนละแบบ หลายครั้งที่องค์กรต้องแก้ปัญหาเดิมๆ แบบไม่รู้จบ สาเหตุหนึ่งมาจากการวิเคราะห์ปัญหายังไม่ตรงจุด หรือยังไม่ลึกพอ ซึ่งทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีขั้นตอนและเครื่องมือในการแก้ปัญหาเข้ามาช่วยเพื่อที่จะสามารถทวนสอบไปยังต้นตอของปัญหาได้ตรงประเด็น หรือใกล้เคียงมากที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างคัมภีร์การแก้ปัญหาแบบพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดเวลาในการแก้ปัญหา

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

4. สามารถนำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

5. สามารถวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหาได้อย่างเป็นระบบและตรงประเด็น

6. สามารถสร้างคัมภีร์การแก้ปัญหาเพื่อใช้ในหน่วยงานตนเองได้

เนื้อหาของหลักสูตร

1. Positive Thinkingกับการแก้ปัญหา

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

3. การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา

4. รูปแบบการแก้ไขปัญหา

5. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

6. เครื่องมือการแก้ไขปัญหา

7. การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหา

8. กฎของการระดมสมองในการแก้ไขปัญหา

วิธีการสัมมนา การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร  อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

- ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน