ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ Fault Tree Analysis

การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ Fault Tree Analysis

หลักการและแหตุผล

ในการแก้ไขปัญหาทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์/ระบบการผลิต รวมถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและปัญหาอื่น ๆ นั้นจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อ หาสาเหตุรากเหง้า (Root Cause) ของปัญหา Fault Tree Analysis (FTA) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างซึ่งจะช่วย ในการชี้บ่งสาเหตุรากเหง้าของปัญหา

นอกจากนี้ FTA ยัง สามารถใช้ได้กับการวิเคราะห์ปัญหาแนวโน้ม (Potential Problem) ในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตได้อีกด้วยซึ่งจะทำให้สามารถหาแนวทางป้องกัน ได้ก่อนที่ความล้มเหลวจะเกิดขึ้น

จุดเด่นของ Fault Tree Analysis คือ ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ โดยเทคนิค FTA จะใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและการคิดเชิงตรรกะเป็นหลัก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบระบบ/แก้ปัญหาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์กระบวนการมีสมรรถนะตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

o เข้าใจถึงกลไกของการวิเคราะห์แผนผังต้นไม้แห่งความล้มเหลว (FTA)

o สามารถนำ FTA ไปทำการวิเคราะห์ระบบและวางแผนป้องกันความล้มเหลวได้

o เข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

  • แนะนำหลักสูตร / FTA
  • หลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
  • หลักการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
  • ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
  • การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยใช้เทคนิค FTA
  • การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อเท็จจริง (Decision Making)
  • การติดตามผลและการแก้ไขโดยพิจารณาจากข้อมูล

• สรุปประเด็น และอภิปราย การนำไปใช้

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน ( 6 ชั่วโมง)

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน