ติดต่อสอบถาม

การดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

การดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5 Kaizen อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้ เข้าใจจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 5ส Kaizen สามารถนำไปบริหารและดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนามาตรฐาน 5ส Kaizen ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ปัญหาและสร้างสรรค์กิจกรรม 5ส Kaizen ได้อย่างกลมกลืนกับองค์กร

3. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารและดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เนื้อหาการอบรม

 1. 5ส คืออะไร
 2. ทำไมต้องทำ 5ส
 3. แนวคิดและหลักการทำสะสาง สะดวก สะอาด ในโรงงาน
 4. แนวคิดและหลักการทำกิจกรรมสะสาง สะดวก สะอาด ในสำนักงาน
 5. สุขลักษณะและสร้างนิสัยเพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรม
 6. ไคเซ็นคืออะไร
 7. หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
 8. หัวใจสำคัญ และประโยชน์ของการไคเซ็นเพื่อการปรับปรุง
 9. ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น
 10. ประเภทของความสูญเปล่า (MUDA or Wastes) ในกระบวนการทำงาน
 11. เทคนิคการบ่งชี้ความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน
 12. การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
 13. เครื่องมือช่วยในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น 5ส. 7QC Tools 5 Why Analysis
 14. เทคนิคการประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส Kaizen ในองค์กรแบบต่อเนื่อง
 15. กรณีศึกษาจากภาพตัวอย่างเพื่อดำเนินการกิจกรรม 5ส Kaizen
 16. กรณีศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำกิจกรรม 5ส Kaizen

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร, หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ

ระยะเวลาการอบรม : จำนวน 1 วัน (09.00-16.00น.)

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน