ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ(Production Line Balancing)

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ(Production Line Balancing)

หลักการและแนวความคิด

เนื่องจากการแข่งขันโลกในยุคปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจซึ่งฝ่ายการผลิตเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อต้นทุนสินค้าและกำลังการผลิต ซึ่งมีผลต่อราคาและการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้บริโภค การวางแผนการผลิต การวางแผนงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบ มีผลต่อการผลิต การที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในฝ่ายการผลิต คือการสร้างสมดุลในสายการผลิต ทำให้ไม่ต้องมีการสำรองวัตถุดิบ ไว้เป็นจำนวนมหาศาลอีกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการผลิต จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ในการวิเคราะห์การจัดการและเลือกใช้เครื่องมือช่วยอย่างเหมาะสม ในการจัดสมดุลการผลิต อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับนักจัดการการผลิต เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต (Productivity) และการเพิ่มขีดความสามารถให้กับการบริหารการผลิตอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจถึงแนวคิด/หลักการของการจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต

2. เข้าใจถึงวิธีการเก็บข้อมูล และเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิเคราะห์ และการปรับปรุงการจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นระบบ

3. สามารถนำหลักการและเทคนิคการสร้างสมดุลสายการผลิตไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังบุคคลกรที่เกี่ยวข้องได้

4. ผู้เข้าอบรมตระหนักในหน้าที่และความรับผดิชอบต่อองค์กรทั้งในฐานะผู้กำหนดนโยบายผู้ควบคุม และผู้ปฏิบัติ

หัวข้อการฝึกอบรม

-แนวคิดการจัดสมดุลสายการผลิต

-ข้อมูลพื้นฐานในการจัดสมดุลสายการผลิต

-วิธีการวัดงาน

กรณีศึกษา ”การวัดงาน”

-การศึกษากระบวนการ

กรณีศึกษา”การศึกษากระบวนการ”

-ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

-หลักการ 5W2H และ ECRS

กรณีศึกษา 5W2H และ ECRS

-วิธีการจัดสมดุลสายการผลิต

กรณีศึกษาการจัดสมดุลสายการผลิต

-การคำนวณประสิทธิภาพการสมดุลในสายการผลิต

ผู้เข้าอบรม: หัวหน้างานชั้นต้น ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการผลิต ผู้สนใจในการจัดการการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

ระยเวลาการฝึกอบรม: 1 วันระยะเวลา 6 ชั่วโมง (09.00 – 16.00)น.

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน