ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร ความสูญเสียหลัก 16 ประการ และ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

หลักสูตร ความสูญเสียหลัก 16 ประการ และ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

หลักสูตร ความสูญเสียหลัก 16 ประการ และ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

(16 Major Losses & Focus Improvement)

หลักการและเหตุผล:
          Focused Improvement หรือ Kobutsu Kaizen หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Specified Improvement เป็นหนึ่งกลยุทธ์หลัก ที่จำเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบTPM โดยมีวัตถุประสงค์ของเสาหลักเพื่อลดความสูญเสียหลัก 16 ประการ (16 Major losses) ในบริษัท ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม Focused Improvement จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ หลักการและวิธีการ ในการสำรวจ ค้นหา และการชี้บ่งความสูญเสียหลัก 16 ประการ ระดับของการปรับปรุง การเลือกใช้เครื่องมือ(Tools) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการสำรวจ ค้นหา ชี้บ่ง ความสูญเสียหลัก 16 ประการ 
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการของการปรับปรุง การเลือกใช้เครื่องมือ ในเสาหลักการปรับปรุงเฉพาะเรื่องได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป

 

เนื้อหาหลักสูตร:

- แนวคิด และ หลักการของ TPM

- กิจกรรม 8 เสาหลักใน TPM

- ประเภทของความสูญเสีย- นิยามและความสัมพันธ์ของความสูญเสียหลัก 16 ประการ  

- การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE
- แนวคิดและระดับของการปรับปรุงของเสาหลักการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

- เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (แนวคิดและการใช้งาน)

* PDCA

* Why Why analysis

* W5 Image

* PM analysis

* 5 Gen

- Workshop และนำเสนอผลงาน
- Q&A

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน