ติดต่อสอบถาม

การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร “การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ”

(Transportation and Distribution Management)

บทนำ 

ปัจจุบันการขนส่งและการกระจายสินค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งและการกระจายสินค้านับเป็นต้นทุนที่สำคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วและถูกต้องอยู่เสมอ จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากไม่สามารถบริหารจัดการที่ดีแล้ว องค์กรจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนนิคต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งและกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์    

 1. เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านขนส่งและกระจายสินค้าให้มากขึ้น
 2. สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรในด้านการขนส่งและกระจายสินค้าให้มากขึ้น
 3. เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ และนำกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านขนส่งและกระจายสินค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. รู้วิธีการวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างเหมาะสม
 6. รู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า
 7. สามารถลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าได้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง 

หัวข้อการอบรม

ความสำคัญของระบบการบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า

 • ความสำคัญของระบบบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า
 • กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า

 • ปัจจัยด้านระยะทาง, ปริมาณสินค้า, ความหนาแน่, รูปทรงสินค้า, การจัดการ และอื่นๆ
 • การควบคุมสินค้าที่เสียหายจากการขนส่งและกระจายสินค้า
 • การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และการใช้รถขนส่งการะจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาการขนส่งและแนวทางแก้ไข

 • ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการขนส่งและกระจายสินค้า
 • สาเหตุของการเดินรถเที่ยวเปล่าและการวางแผนการขนส่งและกระจายสินค้าล่วงหน้า
 • ตัวชี้วัดระดับคุณภาพการให้บริการด้านขนส่งและกระจายสินค้า
 • เทคนิคการบริหารการขนส่งและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าแบบลีน (Lean Transportation & Distribution)

เทคนิคการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า

 • วิธีการต่าง ๆ ในการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า

การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้า

 • การจัดการเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่งและกระจายสินค้า
 • การเลือกเส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้าที่เหมาะสมที่สุด (Routing)

กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า

 • Global Positioning Systems (GPS) ระบบบอกพิกัดตำแหน่ง (รถ) ด้วยดาวเทียม
 • Radio Frequency Identification (RFID) เทคโนโลยีการระบุหรือชี้เฉพาะโดยใช้คลื่นวิทยุ
 • Intelligent Transportation System (ระบบขนส่งอัจฉริยะ)

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  เจ้าของกิจการด้านขนส่งและกระจายสินค้า ผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายกระจายสินค้า ฝ่ายวางแผนด้านโลจิสติกส์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรถขนส่ง วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา        1 วัน    จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร  อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน