ติดต่อสอบถาม

การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation)

การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation)

หลักสูตร การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation)

หลักการและแหตุผล

          กระบวนการวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่ดีย่อมนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้น แต่ก่อนที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพเราต้องมาทำความเข้าใจกับ 4M ซึ่งมีความสาคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้อกำหนด และปัจจัยต่างๆ ของ 4M ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านคน (Man) ปัจจัยด้านเครื่องจักร (Machine) ปัจจัยด้านวัตถุดิบ (Materials) และปัจจัยด้านวิธีการ (Method) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 นี้จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยการสนับสนุน ปัจจัยด้านการดำเนินงาน โดยลดต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดและสามารถควบคุม (Controlling) และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เอง ผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 ด้านให้บรรลุตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีความรู้และเข้าใจความสำคัญในการจัดการด้าน คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Materials) และวิธีการ (Method)

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Materials) และวิธีการ (Method) เพื่อให้สามารถปรับการทำงานและเข้าใจการเปลี่ยนและควบคุมการเปลี่ยนแปลง

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและการประยุกต์ใช้การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M และสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการผลิต, การส่งมอบสินค้า และการบริการได้ตามข้อกำหนด รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 4M น้อยที่สุด

4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นประโยชน์ของการควบคุม การเปลี่ยนแปลง 4M และนำ

      ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง
 • แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • แนวคิดด้านคุณภาพกับการผลิตและความต้องการของลูกค้า
 • การรายงานและวิธีการจัดการกับสิ่งผิดปกติ
 • ความสำคัญของการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
 • การเปลี่ยนแปลงกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/TS16949
 • แนวคิดการวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลง
 • การพิจารณาข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และครอบคลุมกับข้อกำหนดลูกค้า
 • ขั้นตอนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผล
 • ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระหว่างหน่วยงาน วางแผน, ขาย, จัดซื้อ, คลังสินค้า, การผลิต และจัดส่ง
 • การควบคุมการมองเห็น (Visual Control)กับการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

· กรณีศึกษาตัวอย่างและการนำปัญหาจริงมาฝึกวิเคราะห์

· การตั้งคำถาม และจัดการคำตอบ และสรุปประเด็น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน  (6 ชั่วโมง)

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน