ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การลดต้นทุนด้วย 5W1H & ECRS

หลักสูตร การลดต้นทุนด้วย 5W1H & ECRS

หลักสูตร การลดต้นทุนด้วย 5W1H & ECRS

หลักการและเหตุผล
          ในการดำเนินธุรกิจสิ่งที่สำคัญคือต้นทุน เพราะต้นทุนจะ เป็นปัจจัยชี้ว่าการดำเนินธุรกิจจะได้กำไรมากหรือน้อยหรือขาดทุน โดยการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกคนในหน่วยงานและในองค์กร    และการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการลดต้นทุน ก็จะสามารถปรับปรุงและลดต้นทุนได้อย่างต่อเนื่อง และทุกคนมีส่วนร่วมด้วย

เครื่องมือ 5W1H & ECRS เป็นอีกเครื่องมือที่เหมาะกับงานที่เป็นการกระบวนการทำงานที่ไหลเป็นขั้นตอน และให้พนักงานในระดับปฏิบัติการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการและลดต้นทุน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและความจำเป็นในการลดต้นทุน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสามารถใช้เครื่องมือ 5W1H & ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการและลดต้นทุนได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน (09.00-16.00 น.)

หัวข้อการฝึกอบรม

- ปัญหาและความสูญเสียที่เกิดจากการทำงาน

- หลักการแก้ไขปัญหา และ การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W 1H

- การแยกรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน

- workshop (การแยกงาน)

- การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

- การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

- workshop (การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W1H)

- หลักการปรับปรุงงานด้วย ECRS

- workshop (การหาแนวทางปรับปรุงและนำเสนอแนวคิด)

- Q&A

 

รูปแบบการอบรม: 

  • บรรยาย 
  • ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

วิทยากร : อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน