ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

หลักสูตร TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

หลักสูตร TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

หลักการและเหตุผล
           TQM (Total Quality Management) ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในทุก ๆ ด้านปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลายแห่งมีความประสงค์ที่จะนำ TQM มาประยุกต์ใช้ซึ่งผู้บริหารเหล่านี้ หลายท่านได้ศึกษาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM ไปบ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถ มองภาพในเชิงปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นการแนะนำให้ผู้บริหารหัวหน้างาน และพนักงานในองค์กร ได้ทราบโดยสังเขปว่าการนำ TQM มาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัตินั้นควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
- เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท 
- เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม TQM อย่างเป็นระบบ 
- เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพ อย่างเป็นมีรูปแบบ 
- เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา ในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม 
- เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม 
- เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
- เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม
- องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
- การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน 
- การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
- ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ TQM 
- กิจกรรมคุณภาพที่ช่วยส่งเสริมการทำ TQM 
- ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา 
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)
- PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC
- ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ 
- ตัวอย่างกิจกรรม QCC 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ
          Workshop1 การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข 
          Workshop2 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน 
          Workshop3 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ (ตั้งชื่อกลุ่ม / คัดเลือกหัวหน้า, เลขา แนะนำสมาชิก / คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การวางแผน / การตั้งเป้าหมาย) 
          Workshop4 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา) 
          Workshop5 การนำเสนอผลงาน QCC ของผู้เข้าอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
 หัวหน้างาน
 พนักงาน
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำกิจกรรม TQM อย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ TQM ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน