ติดต่อสอบถาม

การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

การบริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ รวมทั้งการจัดส่งให้ลูกค้าทั้งนอกและในบริษัทล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ผิดพลาด เหล่านี้คือต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งทุกบริษัทฯ ควรขจัดออกจากระบบงานให้ได้เพื่อมิให้เสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลัง สินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ระยะเวลาอบรม

1 วัน รวมเวลา 6 ชั่วโมง

รูปแบบการฝึกอบรม

เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การตอบคำถามในขณะบรรยาย และการร่วมกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงได้ ทั้งนี้ วิทยากรจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถ การอบรมจะเน้นเนื้อหาสาระโดยอาศัยแง่คิดและความสนุกสนานจากตัวอย่างที่นำมาประกอบ

1. เนื้อหาใน PowerPoint

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (ซึ่งจะเหมือนกับเนื้อหาใน ใน PowerPoint)

3. ตัวอย่างประกอบการบรรยาย

4. Workshop

เนื้อหาเวลา 09.00 – 16.00 น.

1.คลังสินค้า....เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

• ทำไมต้องมีคลังสินค้า

• วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

• ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

2. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/หัวหน้าคลังสินค้าสมัยใหม่

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Working Procedure)

• การบริการลูกค้า (Customer Service)

• ความเสียหายของสินค้า (Goods Damage)

• ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานคลังสินค้า (Warehouse Safety)

3. การจัดการสต๊อคสินค้า

• สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อค และผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อค

• ABC Analysis- Pareto's 80/20 Rule

4. การออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การวางผังของคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้า และการ

• จัดการกับกองเก็บ

• แนวคิดการไหลของสินค้า

• หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

• เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

• หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

6. อุปกรณ์ทุ่นแรงต่าง ๆ

• ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง

• ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง

• หลักการเลือก Forklift

• การดูแลรักษาอุปกรณ์ในคลังสินค้า (Forklift)

7. เทคนิคการตรวจนับสต๊อค

8. ตัววัดความสำเร็จ (KPI) ของคลังสินค้า

อัตราค่าสัมมนาและโปรโมชั่น สำหรับPublic Training

  • สมัคร 1 ท่าน ราคา 3,900 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สมัคร 5 จ่าย 4  ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

  • อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
  • ราคารวม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)
  • วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมเอกสารการอบรม

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน