ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (กรณีศึกษา)

หลักสูตร การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (กรณีศึกษา)

หลักสูตร การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (กรณีศึกษา)

Cost Reduction with Total Participation (Case Study)

 

หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจปัจจุบัน เพราะการแข่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะผลิตสินค้าได้มากเท่าไร หากแต่แนวคิดกลับขึ้นอยู่กับว่าจะผลิตอย่างไรให้มีของเสียน้อยที่สุด หรือไม่ให้เกิดขึ้น ในทุกกระบวนการยิ่งเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องการ

การลดต้นทุนเบื้องต้นของพนักงานที่รับผิดชอบกระบวนการต่าง ๆ อาจเริ่มจากการมาให้ตรงเวลาที่กำหนดของการผลิต เพื่อลดต้นทุนของเวลารอคอยทั้งของเครื่องจักร และพนักงาน การตรวจสอบกระบวนการทำงานอย่างละเอียดตามข้อกำหนด เพื่อลดความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการต่อไปหรืออื่น ๆ อีกมากมายหลายวิธี ซึ่งส่วนใหญ่พนักงานสามารถดำเนินการได้ โดยตนเองหรือทีมงานหากแต่อาจมองข้ามไปด้วยหรือความเคยชินกับสิ่งที่ปฏิบัติมาจึงอาจไม่ทราบว่าสิ่งนั้นคือต้นทุนที่ต้องลดลง

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

ศึกษาถึงเทคนิคเพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะขจัดความสูญเปล่าและความสูญเสียเพื่อ

การบริหารค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในงานที่รับผิดชอบ

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

  • การสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการลดต้นทุน
  • เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความสูญเสียในกระบวนการบริหารภายในองค์กร
  • การลดต้นทุนจากแหล่งของต้นทุน
  • การลดต้นทุนที่อยู่ใกล้ตัว
  • Workshop
  • ถาม-ตอบปัญหา

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา :  ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน

วิธีการอบรมสัมมนา :  บรรยาย /ยกตัวอย่าง /วิดิทัศน์ /Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

                          E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน