ติดต่อสอบถาม

การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม

การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม

หลักสูตร “การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม”

หลักการและเหตุผล 

              การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) คือ วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมในการดำเนินงานขององค์กรที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และจะมีค่าความถูกต้อง แม่นยำ และประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารต้นทุนแบบดั่งเดิม ซึ่งการบริหารต้นทุนตามาตรฐานกิจกรรมจะสามารถใช้เครื่องมือในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ทรงคุณค่าของผู้บริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถใช้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและเห็นผลประกอบการที่ดีได้ในแต่ละกิจกรรมของการผลิตสินค้าและบริการอย่างชัดเจน เช่น ผลประกอบการที่ได้ในแต่ละกลุ่มของลูกค้า ในแต่ละภูมิภาค ในแต่ละช่องทางการกระจายสินค้า และในแต่ละช่องทางการตลาด เป็นต้น

              นอกจากนั้นการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมยังช่วยระบุกิจกรรมการดำเนินงานใดที่มีคุณค่าและไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความจำเป็นได้อีกด้วย เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน สามารถกำหนดราคาขายได้อย่างถูกต้อง สามารถตัดสินใจในการกำหนดทางเลือกของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างแม่นยำ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงความหมายของการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมได้อย่างแท้จริง

2. เพื่อสามารถคำนวณและนำหลักการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมภายในองค์กรอย่างได้ผล

4. เพื่อปรับปรุง พัฒนาการบริหารต้นทุนกิจกรรมในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดคุณค่าได้มากที่สุด

หัวข้อการอบรม

1. ชนิดและความหมายของต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing Types & Concept)

2. การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) คืออะไร โครงสร้าง/ วัตถุประสงค์/ คุณประโยชน์และข้อเสีย (What is Activity-Based Costing?, Hierarchies, Objective, Advantages and Disadvantage)       

3. ประสิทธิภาพของการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (The Efficiency of Activity-Based Costing)

4. ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมและการบริหารต้นทุนแบบดั่งเดิม

   (Activity-Based Costing vs. Traditional Costing)

5. ขั้นตอนการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Steps of Activity-Based Costing)

6. วิธีการคำนวณต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Activity Based-Costing Calculation)

7. ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนตามาตรฐานกิจกรรม (Activity Based-Costing Example)

ระยะเวลา        1 วัน จำนวนวันละ  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร และผู้ที่สนใจ

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน