ติดต่อสอบถาม

การเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Productivity for Supervisor)

การเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Productivity for Supervisor)

หลักการและแหตุผล

การบริหารการเพิ่มผลผลิต (Productivity  Management) การเพิ่มผลผลิตจะต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระเบียบ  มีกฎมีระเบียบเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองค์การจำเป็นต้องมีการวางแผน  การจัดรูปแบบวิธีการ  การสื่อสาร  การจูงใจ  เพื่อรวมพลังความสามารถของบุคลากรในองค์การในการพัฒนาปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต  เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ และทราบถึงแนวทางในการสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ และสามารถส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตได้
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจภาพรวมของเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพองค์กร ตลอดจนแนวทางการบริหารกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • การสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ  (Productivity Awareness)
 • วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการบริหารการผลิต
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลผลิต
 • แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร QCDSMEE 
 • องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต
 • การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • ขั้นตอนการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 • แนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • ความรู้ความเข้าใจเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพและการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ  (Overview and Linkage of Productivity Basic Tools)
  • หลักการและเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักการ ระบบของ Just in Time (JIT)

(เนื้อหาจะปรับให้สอดคล้องกับเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพที่องค์กรของผู้เข้าอบรมดำเนินการอยู่)

 • กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตและการนำมาประยุกต์ใช้
 • เทคนิคการใช้ระบบ POKAYOKE เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต
 • การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
 • พัฒนาปรับปรุงงานเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพด้วย ไคเซ็น (Kaizen)
 • TPM การซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อลดการ Break down
 • การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M 
 • การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้เกิดการทำงานเป็นทีม
 • แนวคิดและการเพิ่มผลผลิต โดยหลักการ Visual Control  และ 5S
 • เทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (Productivity Promotion Techniques)
 • กรณีศึกษา

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน   ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร  ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน