ติดต่อสอบถาม

กลยุทธ์ควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างกำไร

กลยุทธ์ควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างกำไร

หลักสูตร : กลยุทธ์ควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างกำไร

Cost control strategy to generate good profit

 

ในยุคที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งและการแข่งขันในตลาดเป็นไปอย่างดุเดือด ในแง่หนึ่งสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนตัวกระตุ้นให้ผู้ผลิตต้องการบริหารจัดการให้ดี องค์กรหรือบริษัทต้องมีระบบการควบคุมจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งทำให้องค์กรสามารถยืนอยู่ท่ามกลางการแข่งขันได้ เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ ที่เรียกว่า กลยุทธ์การบริหารต้นทุน (Strategic Cost Management) จึงถูกให้ความสำคัญ เพื่อตอบสนองสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน  สิ่งที่เป็นมาตรวัดความสำเร็จอย่างหนึ่งของกลยุทธ์การผลิตคือ การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม การจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้านต้นทุนที่เป็นเครื่องมืออันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการผลิตซึ่งมีต้นทุนต่ำแต่คุณภาพสูง ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญในปัจจุบัน อันได้แก่

          1.ระบบการบริหารโดยกิจกรรม (Activity based management: ABM) เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารต้นทุนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารเข้าใจภาพรวมของธุรกิจ และก่อให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องกันไปทั่วองค์กร ส่งผลให้เกิดการระบุต้นทุนและขจัดต้นทุนที่ไม่เพิ่มมูลค่า โดยการใช้ การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small group activity) ในแผนกต่างๆ ผ่านกิจกรรม เช่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, ข้อเสนอแนะไคเซ็น, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เป็นต้น ที่จะดึงศักยภาพการทำงานของพนักงงานออกมาใช้อย่างเต็มที่

2.การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) การทำงานที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กร และสมาชิกทุกคนต่างให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการ และสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า  ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจ  ความได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนาการที่ยั่งยืนขององค์การ ซึ่งหากนำมาประยุกต์ใช้แล้วจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และเป็นแนวทางที่สามารถใช้ลดต้นทุนได้

3.ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just-In-Time Manufacturing System) ระบบนี้จะเน้นการดำเนินงานให้ทันเวลา ไม่มีงานคงเหลือระหว่างขั้นตอน และการจัดส่งสินค้าจะจัดส่งเมื่อสินค้าผลิตเสร็จ การผลิตแต่ละครั้งจะผลิตเมื่อลูกค้าสั่ง และจะไม่เหลือสินค้าสำเร็จรูปไว้ในคลัง กรณีนี้จะลดความสิ้นเปลืองที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าใดๆ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการลดต้นทุน

            4.ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เน้นการไหลของงานอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการสูญเสียและความสิ้นเปลือง ซึ่งมีหลักการอยู่ 5 ประการคือ 1. คุณค่าของสินค้า/การบริการ สู่ลูกค้า 2.การระบุสายธารแห่งคุณค่า ให้เกิดคุณค่าในตัวสินค้า 3. การดำเนินการให้เกิดกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง 4. กระบวนการดึงกลับจากความต้องการของลกค้า ให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตและการขาย 5. การพยายามปรับปรุงแก้ไขไปสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาระบบการผลิต ลดระยะเวลาและต้นทุนการผลิต ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยที่องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนทุกสภาพแวดล้อมการแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพ

ดังที่กล่าวมาการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องแสวงหากำไรสูงสุด เพื่อเป็นผลตอบแทนต่อการทำงาน และกำไรของธุรกิจที่สมเหตุสมผลนั้น ก็เป็นรางวัลที่สังคมมอบให้กับองค์กรธุรกิจเพื่อเป็นการตอบแทนที่ธุรกิจได้ปฏิบัติตามพันธะกิจ และให้สิ่งที่ดีกับสังคม ซึ่งกลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลกำไรขององค์กรธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ที่เน้นที่การสำรวจและแก้ไขจุดบกพร่องภายในองค์กรธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำ และเพื่อการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในยุคที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจจะต้องรู้ว่าจะสามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนได้อย่างไร ซึ่งหลักการลดต้นทุนที่สำคัญก็คือ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด ทำให้ปริมาณน้อยลง หรือตัดงานที่ไม่จำเป็นออกไป อย่างไรก็ตามการลดต้นทุนต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า และการบริการที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทราบหลักการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย

       1.1 ต้นทุนวัตถุดิบ

       1.2 ต้นทุนแรงงาน

       1.3 ต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าโสหุ้ย

       1.4 ต้นทุนพลังงาน

       1.5 ต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.เพื่อให้ทราบเทคนิคการลดต้นทุนที่เหมาะสมและสามารถทำได้เองเบื้องต้น

3.เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนอย่างจริงจัง

4.เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ

5.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
6.เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

7.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม ช่วงเช้า (09.00-12.00)

- หลักการของระบบการผลิตปัจจุบันและอนาคต

- ปัญหาของการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต

- กำไรของบริษัทเกิดขึ้นได้อย่างไร

- องค์ประกอบที่สำคัญของการผลิต

- หลักการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย

       1. ต้นทุนวัตถุดิบ

       2. ต้นทุนแรงงาน

       3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าโสหุ้ย

       4. ต้นทุนพลังงานที่สำคัญและการลดการใช้พลังงาน

       5. ต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการอบรม ช่วงบ่าย (13.00-16.00)

-การสร้างกลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไร

          1.กลยุทธ์ระบบการบริหารโดยกิจกรรม (Activity based management: ABM)

          2.กลยุทธ์การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM)

          3.กลยุทธ์การผลิตแบบทันเวลา (Just-In-Time Manufacturing System)

          4.กลยุทธ์การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

- รู้จักกิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

          5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

          Visual control

          เทคนิคการป้องกันของเสียเป็นศูนย์ด้วย Poka Yoke

          การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น

          เทคนิคการระดมสมองด้วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงานและสินค้า

Workshop1: แนวคิดของการปรับปรุงงาน

Workshop2: การส่งต่องานที่มีคุณภาพ

Workshop3: การระดมสมอง

Workshop4: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กรณีศึกษา: การฉายวีดีโอของการทำกิจกรรมลดต้นทุนในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการลดต้นทุนอย่างถูกต้อง

          2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการลดต้นทุน ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

          4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          5.ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการทำกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตในองค์กรมากขึ้น

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน