ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมการลดต้นทุนโดยรวม (Total cost reduction activity)

กิจกรรมการลดต้นทุนโดยรวม (Total cost reduction activity)

หลักสูตร กิจกรรมการลดต้นทุนโดยรวม

(Total cost reduction activity)

หลักการและเหตุผล
          ในการดำเนินธุรกิจสิ่งที่สำคัญคือต้นทุน เพราะต้นทุนจะ เป็นปัจจัยชี้ว่าการดำเนินธุรกิจจะได้กำไรมากหรือน้อยหรือขาดทุน โดยการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกคนในหน่วยงานและในองค์กร    และการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการลดต้นทุน ก็จะสามารถปรับปรุงและลดต้นทุนได้อย่างต่อเนื่อง และทุกคนมีส่วนร่วมด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและความจำเป็นในการลดต้นทุน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสูญเสีย 8 ประการ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง

หัวข้อการฝึกอบรม

 • จิตสำนึกและแนวคิดความจำเป็นในการลดต้นทุน
 • ความสำคัญในการลดต้นทุนและโตรงสร้างต้นทุน
 • การลดต้นทุนกับ ความสูญเสียหลัก 8 ประการ
 • เครื่องมือและเทคนิคเพื่อการลดต้นทุนชนิดต่างๆ
 • 5 Gen
 • 5ส
 • Fish bone & Why Why analysis
 • ECRS & 5W1H
 • การใช้ QC Tools เพื่อการลดต้นทุนอย่างมีระบบและทุกคนมีส่วนร่วม
 • กรณีศึกษา
 • Workshop               
 • Q&A

 

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา และ จำนวนผู้เข้าอบรม :
ระยะเวลา 1 วัน 09.00-16.00น. จำนวนผู้เข้าสัมมนา 25-30 คน /รุ่น

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน