ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการลดต้นทุน (Cost reduction techniques)

เทคนิคการลดต้นทุน (Cost reduction techniques)

หลักการและแหตุผล

ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้   ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อสร้างแนวคิดในการลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิต ได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 • เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
 • เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง จนเกิดความสามัคคี
 • เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • ทำไมต้องลดต้นทุนและตระหนักถึงการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
 • ความสูญเสียที่ละเลยส่งผลต่อผลประกอบการ
 • โครงสร้างพื้นฐานของวงจรธุรกิจและการผลิต
 • เข้าใจโครงสร้างของต้นทุน
 • รูปแบบของต้นทุน การผลิตและงานบริการ
 • จิตสำนึกคุณภาพและการลดของเสีย
 • การลดต้นทุนการผลิต ในการทำงานแบบต่างๆ
 • การลดต้นทุนจากการอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้พลังงานที่สำคัญในองค์กร
 • วิธีการลดต้นทุนการผลิตทีละเล็กน้อย ด้วย 5ส. และ ไคเซ็น (Kaizen)
 • วิธีการลดต้นทุน ด้วยการกำจัด 8 Wastes ในเวลาการทำงาน
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools และ Why Why Analysis ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหาในการลดต้นทุน
 • วิธีการลดต้นทุนการผลิตแบบกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยกลุ่มคุณภาพ QCC
 • PDCA แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ

Workshop

– กิจกรรม Workshop1 การลดของเสียจากการส่งต่องานคุณภาพภายในองค์กร
– กิจกรรม Workshop2 การปรับเปลี่ยนทัศนะคติคือความยากที่สุด
– กิจกรรม Workshop3 การสร้างโรงงานในฝันที่ช่วยกันลดต้นทุนการผลิต

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

     ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน (จำนวน 6 ชม.)

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน