ติดต่อสอบถาม

การตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO9001:2015

การตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO9001:2015

หลักการและแหตุผล

           การตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015 กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมหรือไม่  มีจุดบกพร่องตรงไหน ที่ใดบ้างเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง

          การตรวจสอบนี้ต้องดำเนินการอย่างเป็นอิสระ  การให้คำแนะนำการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย ตามมาตรฐาน ISO9001

          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรหรือตรวจประเมินแบบบูรณาการ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดแบบบูรณาการ (Integrated Management System) และเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการและแนวทางการตรวจประเมิน  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจติดตามภายในขององค์กรจึงเป็นความสำคัญเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ระบบคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายในการวางแผนการตรวจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน การตั้งคำถาม, การสัมภาษณ์,การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบ (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

บทที่1: Internal AuditorตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Internal Auditor
 • คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
 • ปัจจัยหลักในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

บทที่2: การวางแผนการตรวจติดตามภายในInternal Audit Plan

 • การเตรียมตัวก่อนการวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan
 • การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015
 • การจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Notification
 • หลักสำคัญในการจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน
 • ข้อห้ามในการจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน

บทที่3: Internal Auditor Teamทีมผู้ตรวจติดตามภายใน

 • หลักในการจัดตั้งทีม Internal Auditorสำหรับการตรวจติดตามภายใน
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของLead Auditor
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของAuditor Team
 • องค์ประกอบสำคัญในการนำทีม Internal Auditorให้ประสพผลสำเร็จ

บทที่4: Audit Check Listสำหรับการตรวจติดตามภายใน

 • Audit Check Listsคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
 • องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มAudit Check Listsที่ดี
 • Key FactorsในการเตรียมAudit Check Listsที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการจัดทำAudit Check Listsที่ถูกต้องตามข้อกำหนด
 • หลักในการตั้งคำถามให้ตรงประเด็นกับการตรวจติดตามแต่ละแผนก

บทที่5: หลักปรัชญาของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 • Timelineของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 • หลักการของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle
 • แนวคิดเชิงกระบวนการของระบบการบริหารคุณภาพ Process Approach
 • วงจร PDCA กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่6: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 

 • บริบทขององค์กร Context of the Organization
 • ความเป็นผู้นำ Leadership
 • การวางแผน Planning
 • การสนับสนุน Support
 • การปฏิบัติการ Operation
 • การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation
 • การปรับปรุง Improvement

Workshop #1ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อลงมือจัดทำAudit Check Listsสำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Auditของแต่ละหน่วยงาน อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนดของระบบISO 9001:2015

บทที่7: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

 • สิ่งสำคัญในการกล่าวเปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ
 • หลัก 3P ในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ
 • เทคนิคในการสอบถาม และการขอดูหลักฐานในการตรวจติดตามภายใน
 • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการตรวจติดตามภายใน
 • เทคนิคในการจัดการข้อขัดแย้งหากมีขึ้นระหว่างการตรวจติดตามภายใน
 • เทคนิคในการกล่าวปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบISO 9001:2015

บทที่8: เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015

 • เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ
 • สิ่งที่จะต้องระบุไว้ในการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายใน
 • ตัวอย่างการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ
 • สิ่งที่ไม่สมควรระบุไว้ในรายงานการตรวจติดตามภายใน

บทที่9: หลักปฏิบัติเมื่อพบข้อบกพร่องในการตรวจติดตามภายใน

 • หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CAR หรือ PARเมื่อพบข้อบกพร่อง
 • ทำอย่างไรเมื่อมีข้อโต้แย้งไม่ยอมรับการออก CAR สำหรับข้อบกพร่องที่พบ

บทที่10: เทคนิคในการออกCAR และ PARที่มีประสิทธิภาพ

 • องค์ประกอบในการเขียนใบ CARและ PAR ที่สมบูรณ์ครบถ้วน
 • ใครเป็นผู้ออกใบCARและPAR, Flowของการขับเคลื่อนCARและPAR
 • ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบ CAR และ PAR

Workshop #2ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อมือออกใบ CARและ PARเมื่อพบข้อบกพร่องในการตรวจติดตามภายใน Internal Auditในแต่ละหน่วยงาน

บทที่11: เทคนิคในการติดตามผลและการปิดCARและPAR

 • แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบCARและPAR
 • เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CARและPAR
 • หลักการพิจารณาปิดCARหรือPARที่ถูกต้อง

บทที่12: เทคนิคในการสรุปผลการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015

 • เทคนิคในการจัดทำรายงานสรุปผลของการตรวจติดตามภายใน
 • หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ
 • เทคนิคการนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร
 • เทคนิคการต่อยอด พัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • เคล็ดลับการนำองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยระบบ ISO 9001:2015

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน ( เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 พนักงานด้านคุณภาพ บุคคลากรด้านระบบ Iso ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร./line: 063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com 

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน