ติดต่อสอบถาม

การลดความสูญเปล่า 7 ประการ

การลดความสูญเปล่า 7 ประการ

หลักสูตร การลดความสูญเปล่า 7 ประการ
(7 Wastes Reduction)

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมมีความต้องการที่จะเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรของตน ซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันนั้นการที่องค์กรสามารถที่จะเพิ่มผลกำไรได้ดีที่สุด คือการลดต้นทุนการผลิต แต่การลดต้นทุนที่ดีที่สุดคือการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนั้น หลายองค์กรที่ยังขาดความเข้าใจในความสูญเปล่าต่างๆหรืออีกนัยหนึ่ง คือมองข้ามความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นหรือมองเห็นเป็นเรื่องปกติ การที่องค์กรสามารถกำจัดความสูญเปล่าได้นั้นจะเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรการผลิตสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายพื้นฐานของการผลิตได้ อาทิเช่น ผลิตภาพ คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่ตรงเวลา นอกจากการกำจัดความสูญเปล่าจะมีผลทำให้เกิดต้นทุนที่ต่ำลงแล้ว ยังสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิต และการแข่งขันทางตลาดที่สูงขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจประเภทของความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้ทราบถึงแนวคิดการบ่งชี้ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถมีความเข้าใจในการกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร  

- แนวคิดการลดต้นทุน/สร้างมูลค่าเพิ่ม
- ประเภทความสูญเสีย (Muda, Muri, Mura)
- ประเภทของความสูญเสีย ทั้ง 7 ประการ (7 Wastes)
- การวิเคราะห์และบ่งชี้ความสูญเปล่า (Identifying Waste) โดยเทคนิค 3 GEN 
- ฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อค้นหาและบ่งชี้ความสูญเสีย 
- เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการด้วยกิจกรรม KAIZEN
- หลักการ 5W1H และ ECRS
- ฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อปรับปรุงลดความความสูญเสีย
 - Q&A

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงาน, Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม

บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน