ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย 5 Why Analysis by 5 GEN

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย 5 Why Analysis by 5 GEN

หัวข้อ : การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย 5 Why Analysis by 5 GEN

หลักการและแหตุผล

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจขจัดความสูญเสีย (Waste) ที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญของบุคคลากรและมีอิทธิพลยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและการเติบโตต่อไปได้ ซึ่งการที่จะให้บุคคลากรมีความสามารถและมีศักยภาพในการค้นหาอาการหรือสาเหตุรากเหง้าจากปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นรากเหง้าแล้วทำการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยตนเอง (Autonomous) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนและป้องกันกลับมาเกิดซ้ำอีกนั้นคือ 5 Why Analysis ประกอบกับหลักการทำงานแบบ 5 Gen มาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ยิ่งทำให้สารมารถเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในการวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในยุคที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน

ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้นั้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Quality Tools) ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงอย่าง 5 Why Analysis และ 5 Gen พร้อมหลักการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมการผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจงานด้านคุณภาพ

2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามหลักการ Why Why Analysis

  •  
  •  

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal)

2. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

4. แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาการหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)

5. หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis

6. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis

7. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 Gen (Corrective Action Process)

  • Genba : สถานที่จริง
  • Genbutsu : ของจริง
  • Genchi : สถานการณ์จริง

8. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Gen ด้วย 2 Gen ที่เหลือ

  • Genri : หลักการ/ทฤษฎี
  • Gensoku : ระเบียนกฎเกณฑ์

9.การประยุกต์ใช้ 5 G กับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่นๆ

10. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

11. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

รูปแบบการอบรม

บรรยาย, ยกตัวอย่าง, แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ Workshop

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม  1 วัน  (เวลา 9.00 – 16.00 น.)

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน