ติดต่อสอบถาม

การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในระดับปฏิบัติงานด้วยหลักการไคเซ็น

การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในระดับปฏิบัติงานด้วยหลักการไคเซ็น

หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในระดับปฏิบัติงานด้วยหลักการไคเซ็น

(Kaizen for Production Operation)

        Kaizen เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับองค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มของพนักงานในระดับปฏิบัติงานที่ทำงานในองค์กรเดียวกันด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและหาได้ง่าย ประหยัด แต่ได้ผลคุ้มค่าในด้านของการมิติของ เวลา ลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ลดความผิดพลาด และลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ด้วยการนำเอาหลักการที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการทำไคเซ็นในทั่วทั้งองค์กรก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างดีเลิศได้อย่างต่อเนื่อง

        ไคเซ็นจึงเป็นสิ่งที่หลายอค์กรนิยมใช้กัน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่และมีพนักงานจำนวนมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนด้วยสายตาและผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการทำงานเป็นทีม, พัฒนากระบวนการทำงานให้กระชับมากขึ้น, มีข้อมูลที่ถูกต้องและลดความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนทำงาน ซึ่งส่งผลถึงความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงผลประกอบการดีขึ้นและสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้น

        ดังนั้นพนักงานในระดับปฏิบัติการตลอดจนหัวหน้างานฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการทำไคเซ็นได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถปฏิบัติงานและสั่งการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถประเมิน วัดผลการปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ดีและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตออดไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการของไคเซ็นในองค์กร

2. เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ไคเซ็นในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

3. เพื่อให้สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มผลผลิต ลดความผิดพลาด ลดเวลาการทำงานในสำนักงาน และลดต้นทุนขององค์กรโดยการใช้เทคนิคไคเซ้น

4. เพื่อสามารถนำเอาหลักการอื่น ๆ มาประยุตก์ใช้กับหลักการไคเซ็นอย่างได้ผล

5. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้เรื่องไคเซ็นไปร่วมกันดำเนินการจัดตั้งทีมงานภายในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หัวข้อการอบรม

- หลักการและเทคนิคของการทำไคเซ็น

- ขั้นตอนพื้นฐานของการทำไคเซ็น

- วิวัฒนาการพัฒนาแบบสามเหลี่ยมไคเซ็นไปสู่ระบบ TQM

- แนวทางการปรับปรุง พัฒนางานด้วยไคเซ็น

- การสร้าง Karakuri Kaizen เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือพื้นฐานในการทำไคเซ็น

- การค้นหาปัญหาโดย 5 G (Genba, Genbutsu, Genjitsu, Genri, Gensoku)

- ไคเซ็นและ กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพโดยรวม

- หลักการ PDCA (Plan, Do, Check, Action) และ เทคนิคของ PDCA แต่ละขั้นตอน

- วิธีคิดเพื่อหาทางปรับปรุง 5 W 1 H

- เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 Why Analysis

- หลักการ E C R S (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify)

- การทำงานอย่างเป็นมาตรฐาน (Standardized Works)

- การประยุกต์ใช้ Kaizen ในพื้นที่การทำงาน

- การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการทำเอกสาร A3 ฟอร์ม

ระยะเวลาอบรม           อบรม 1 วัน วันละจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากร                    อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

รูปแบบการฝึกอบรม     การบรรยาย, ให้คำปรึกษา แนะนำ, กรณีศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  หัวหน้างาน/ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฝายปฏิบัติการผลิต, ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ, ฝ่ายซ่อมบำรุง, ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน