ติดต่อสอบถาม

การจัดการ Logistics, Supply Chain, Warehouse and Distribution อย่างเป็นระบบ

การจัดการ Logistics, Supply Chain, Warehouse and Distribution อย่างเป็นระบบ

หัวข้อการบรรยาย

  • บทนิยามภาคปฏิบัติของ Logistics และ Supply Chain
  • การไหลพื้นฐานของโซ่อุปทาน (Basic Supply Chain Flow)
  • การปรับกลยุทธ์โซ่อุปทานเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ (Supply Chain Strategy and Business Strategy)
  • การพัฒนาและการปรับปรุงโซ่อุปทาน (Supply Chain Development and Improvement)
  • มาตรวัดของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Metrics)
  • ปัจจัยสำคัญของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Key Consideration of Warehouse and Distribution)
  • รูปแบบของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Types of Warehouse and Distribution)
  • ผลกระทบของคลังสินค้าและการกระจายสินค้าต่อผลการปฏิบัติงานของโซ่อุปทาน (Impact of Warehouse and Distribution on Supply Chain Performance)

 

รูปแบบของการอบรม

บรรยาย 70% และเวิร์คช็อป 30%

 

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมสัมมนา

พนักงานอาวุโส หรือ หัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

 

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% *****

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน