ติดต่อสอบถาม

การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

หลักการและแหตุผล
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการผลิตแก่หัวหน้างาน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำหลักการที่ได้อบรมไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ สร้างนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารการผลิตสมัยใหม่
2. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารการผลิตของหัวหน้างานอย่างรอบด้าน
3. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารการผลิต และนำไปประยุกต์ใช้
4. มีความรู้และความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
1.ภาพรวมของการผลิตและงานบริการ
- ความอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน
- ปัจจัยที่สำคัญของ กำไร รายได้ และต้นทุน ในองค์กร
- ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโลกต่อผลกระทบขององค์กรในปัจจุบัน
2. การบริหารการผลิต คืออะไร?
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต
- ความรู้เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
- การวางแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
- ปัจจัยการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
3. รู้จักกระบวนการผลิตของเราดีแล้วหรือยัง?
- ปัจจัย ตัวแปร และตัวชี้วัดความสำเร็จในสายการผลิต
- SIPOC Model
- ความสำคัญของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
4. การเพิ่มผลผลิตทำอย่างไร?
-การเพิ่มผลผลิตกับการลดต้นทุน 
-ทำไม? ต้องเพิ่มผลผลิต
- แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
- องค์ประกอบในการเพิ่มผลิต
5. แนวคิดของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน
- สาเหตุของปัญหา และแนวคิดการจัดการปัญหา
- การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต  เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
การลดความสูญเสีย 7 ประการ
การลดความสูญเสีย 16 ประการ
- เครื่องมือทางด้านคุณภาพ
- แนวคิกและหลักการแก้ไขปัญหา
- การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพอย่างสร้างสรรค์
- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการบริหารปรับปรุงด้วย PDCA และ SDCA(พื้นฐานของทุกกิจกรรม) 
6. กิจกรรมที่นิยมใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมีอะไรบ้าง?
- รู้จัก 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ
- รู้จัก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- รู้จัก ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน
- รู้จัก การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Poka-Yoke
- รู้จัก การบริหารด้วยสายตา Visual Control
- รู้จัก การแก้ไขปัญหาในหน่วยงานด้วย กิจกรรม QCC
- รู้จัก การบริหารการซ่อมบำรุงที่ทุกคนมีส่วนร่วม
7. Workshop การแก้ไขปัญหาของเสียในการผลิต
8. สรุป / ถาม-ตอบ


ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจ

 

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน