ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018

หลักสูตร การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018

หลักสูตร การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018

(ISO9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 Document and Data Control)

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 หรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริหารจัดการใดก็ตาม การที่จะทำให้การปฏิบัติเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกันได้นั้นจำเป็นจะต้องจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเอกสาร (มาตรฐานต้องไม่อยู่ที่ตัวบุคคลหรือคำพูด) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน ดังนั้นการจัดทำเอกสารมาตรฐานการบริหารจัดการงานในระดับต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานจะต้องมีการดำเนินการในขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานและมีการควบคุม

หลักสูตรนี้จึงเน้นการทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดของเอกสารระบบคุณภาพ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้กลับไปปฏิบัติได้จริงหลังการอบรม โดยผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. เข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของระบบการควบคุมเอกสารสารสนเทศ

2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำ นำไปปฏิบัติ ควบคุมปรับปรุง และธำรงรักษาระบบเอกสารสารสนเทศการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO9001/14001: 2015, ISO45001, GMP, HACCP หรือ IAT

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

วันแรก

 • ความสำคัญ ความจำเป็นของระบบเอกสารต่อระบบการบริหารจัดการและข้อกำหนด ISO9001/14001/45001 ที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสารสารสนเทศ
  • ความสำคัญ ความจำเป็นของระบบเอกสาร และขั้นตอนกระบวนการ การควบคุมเอกสารข้อมูล เอกสารสารสนเทศ
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารระบบการบริหารตามมาตรฐาน ISO เอกสารใดบ้างเป็นเอกสารระบบ
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001/14001/45001 ควบคุมขั้นตอนใด
 • ขั้นตอน/วิธีการจัดทำ Procedure/ Work Instruction
 • การกำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติและผังการไหลของกระบวนการ (What to do)
 • การจัดทำคำอธิบายวิธีการปฏิบัติ (How to do)

 

 • การจัดทำ/ทบทวน Control of Documented Procedure
 • การกำหนดโครงสร้างระบบเอกสารและเอกสารระบบแต่ละระดับ
 • โครงสร้าง ขั้นตอนและวิธีการ การควบคุมเอกสารข้อมูล บันทึก/เอกสารสารสนเทศ
 • โครงสร้าง ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บและทำลายเอกสารสารสนเทศ
 • การตรวจประเมินการบริหารจัดการระบบเอกสารสารสนเทศ

 

วันที่สอง

 • คู่มือ นโยบาย วัตถุประสงค์ คุณภาพ/สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
  • โครงสร้างคู่มือคุณภาพ/ สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
  • ตัวอย่างนโยบาย วัตถุประสงค์ คุณภาพ/ สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
 • การนำเอกสารระบบที่จัดทำไปปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไขและทำให้เป็นปัจจุบัน
 • การจัดเก็บและการทำลาย เอกสารสารสนเทศระบบ
 • การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) ในส่วนที่ DC เกี่ยวข้อง
 • ระบบการประชุมทบทวนระบบโดยฝ่ายบริหารในส่วนที่ DC เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา :  

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Document Control: DC) และ ผู้ช่วย MR/QMR และคณะกรรมการการบริหารระบบ
 • เจ้าหน้าที่งานธุรการ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการทุกแผนก

วิธีการอบรมสัมมนา :  บรรยาย /ยกตัวอย่าง /วิดิทัศน์ /Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

                          E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน