ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์และวางแผนด้วย 5W1H

การวิเคราะห์และวางแผนด้วย 5W1H

หลักสูตร การวิเคราะห์และวางแผนด้วย 5W1H

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันการดำเนินการผลิตหรือการบริการที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบหลายปัจจัยที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ บุคลากร หรือพนักงานจะต้องมีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทักษะการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ในงานนั้นๆของการทำงานซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากซึ่งส่งผลต่อการทำงาน การติดตามงาน การควบคุม และผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งาน ดังนั้น การบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการนั้นเป็นความท้าทายที่หลายองค์กรกำลังประสบปัญหา ปัจจัยที่สำคัญเพื่อทำให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย

อนึ่ง ทักษะการใช้เครื่องมือของพนักงานทุกระดับเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค  เครื่องมือ 5W 1H เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการวิเคราะห์งานโดยการใช้ข้อมูลที่แท้จริงในการวิเคราะห์มีความจำเป็นต้องทราบถึงเทคนิคในการวิเคราะห์ โดยการศึกษารูปแบบการวิเคราะห์หน้างานเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ลึกถึงรากเหง้าของปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำ โดยหลักสูตรนี้เน้นการบรรยายและการทากิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้ผ่านการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบกับองค์กรให้เกิดประสิทธิผล

หัวข้อสัมมนา

 1. Workshop : การวิเคราะห์งานในปัจจุบัน
 2. แนวคิดและความหมายของการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. ความสำคัญและแนวคิดเชิงวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ปัญหา
 4. หลักการ 5W 1H ที่แก้ไขปัญหาที่เป็นรากเหง้าของปัญหา
 5. การจัดลำดับความสำคัญของงาน
 6. Workshop : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงงาน
 7. เทคนิคการใช้ 5W 1H
 8. หลักการในการใช้ QC Story
 9. การระบุปัญหาเพื่อนำเข้าสู่การใช้ 5W 1H เพื่อการวิเคราะห์
 10. หัวใจสำคัญในการวิเคราะห์ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
 11. Workshop : การวิเคราะห์ปัญหาในงานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงงาน
 12. อุปสรรคของการใช้ 5W 1H ที่ไม่ประสบความสำเร็จ
 13. เครื่องมือในการวิเคราะห์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับ 5W 1H
 14. การสร้างทีมงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จตามหลักการ PDCA
 15. Workshop : เทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อทำการวิเคราะห์งานและการรับปรุงงาน
 16. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน