ติดต่อสอบถาม

การปรับปรุงกระบวนการหยิบและการบรรจุในงานคลังสินค้า

การปรับปรุงกระบวนการหยิบและการบรรจุในงานคลังสินค้า

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับภายในองค์กร

(In-house Workshop Seminar)

"การปรับปรุงกระบวนการหยิบและการบรรจุในงานคลังสินค้า"

(Improving Picking and Packing Process in Warehouse Operations)

หลักการและเหตุผล

          การบริหารคลังสินค้าในปัจจุบันไม่ได้มีบทบาทแค่การกำกับดูแลควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น สินค้าไม่พอเบิกจ่าย ค้นหาสินค้าไม่เจอหรือใช้เวลานานในการค้นหา หยิบสินค้าผิด หยิบขาดหรือหยิบเกิน บรรจุสินค้าแล้วพบความเสียหายเมื่อสินค้าไปถึงมือลูกค้าปลายทาง มีรถขนส่งหลายคันมารอส่งสินค้าหน้าท่า ปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เท่ากัน การทำงานล่าช้ากว่าแผนงาน การมอบหมายงานให้กับพนักงานไม่สมดุล พนักงานทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ การบริหารคลังสินค้ายังต้องทบทวนกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม การหยิบและการบรรจุสินค้าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินงานมากและไม่สามารถคาดการณ์หรือกำหนดเวลาทำงานได้อย่างแน่นอนเนื่องจากออเดอร์ของลูกค้ามีความหลากหลายในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลา

ดังนั้น หลักสูตร "การปรับปรุงกระบวนการหยิบและการบรรจุในงานคลังสินค้า" เป็นการเปิดมุมมองให้กับพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งที่พึงจะทำได้ในทางปฏิบัติสำหรับงานคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเก็บเกี่ยวเทคนิคต่างๆจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรอีกทั้งระหว่างกันและกันของพนักงานอีกด้วย

หัวข้อสัมมนา

 • สภาพหน้างานจริงของคลังสินค้า
 • กระบวนการทำงานทั้งหมดของคลังสินค้า
 • WORKSHOP 1: การตรวจสุขภาพคลังสินค้าเบื้องต้น (WAREHOUSE HEALTH CHECK)
 • กระบวนการหยิบและการบรรจุสินค้า
 • WORKSHOP 2: การค้นหาต้นตอของความผิดพลาดในการหยิบและการบรรจุ โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ ทำไม-ทำไม (WHY-WHY Analysis)
 • เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบและการบรรจุ
 • WORKSHOP 3: การปรับปรุงกระบวนการหยิบและการบรรจุ โดยอาศัยตารางก่อน-หลัง (BEFORE – AFTER)
 • ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานการหยิบและการบรรจุ (KPI)
 • กรณีศึกษา

วิทยากร

ดร.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร (ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

แนวทางในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สัดส่วน บรรยาย 40% : workshop 60%

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าสัมมนาทุกคน

จำนวนคนเข้าสัมมนาไม่เกิน XX คนต่อห้อง โดยจะแบ่งกลุ่มทำ Workshop เป็น X กลุ่มๆละ 5 คน โดยองค์กรเป็นผู้กำหนดรายชื่อของแต่ละกลุ่มเพื่อให้พนักงานที่มีความรับผิดชอบแตกต่างกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สิ่งที่องค์กรจะได้รับการจากสัมมนาครั้งนี้

 • สิ่งที่หน่วยงานควรต้องลงมือปรับปรุงโดยจัดทำในรูปแผ่นการปฏิบัติงาน (Action Sheet) ที่เกิดขึ้นจากการระดมสมองของพนักงานเอง (ส่งมอบให้หลังจากการสัมมนา)
 • การได้รับคำแนะนำและแนวทางเบื้องต้นจากวิทยากรในระหว่างการบรรยายเพื่อปรับปรุงกระบวนการหยิบและการบรรจุในงานคลังสินค้าขององค์กร
 • การแลกเปลี่ยนมุมมองกันระหว่างพนักงานผ่านการระดมสมอง (Brainstorming)

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน